Publisert 28.04.2022 , sist oppdatert 13.02.2024

Fagansvarlig

Veiledning om kvalifikasjonskrav

Damsikkerhetsforskriften krever at den ansvarlige skal benytte NVE-godkjente fagansvarlige i relevante fagområder til å utarbeide og/eller kontrollere tekniske planer, flomberegninger, dambruddsbølgeberegninger og revurderinger. Fagansvarlige er fageksperter innen sine fagområder, i tillegg til å inneha vassdragsteknisk kompetanse. Fagansvarlige skal sikre at undersøkelser, beregninger og planer gjennomføres og dokumenteres i samsvar med kravene i damsikkerhetsforskriften, og skal kunne foreta avanserte faglige vurderinger innen sitt fagområde.

Denne veiledningen er basert på bestemmelser i damsikkerhetsforskriften §§ 2-6, 3-1, 3-5 og 3-7, og angir gjeldende forvaltningspraksis i NVE.

Fagansvarlig skal godkjennes av NVE. Godkjenningen er personlig og gjelder for ett eller flere bestemte fagområder:
I:          betong- og murdammer med fundament
II:        fyllingsdammer med fundament
III:       stenge- og tappeorganer, rør og tverrslagsporter
IV:       flomhydrologi
V:        hydraulikk og flomavledning

Søknad om godkjenning som fagansvarlig skal sendes til NVEs sentrale e-postadresse nve@nve.no, med kopi til heff@nve.no.

Vennligst benytt søknads- og praksisskjema i høyre kolonne for å sikre at søknaden inneholder alle opplysninger som er nødvendige for å dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt. Praksisskjemaet skal sendes som xlsx-format (uten makroer). Husk også å legge ved eksamensbevis og karakterutskrifter.

Søknaden skal dokumentere at kvalifikasjonskravene i damsikkerhetsforskriften § 3-5 er tilfredsstilt. NVE forutsetter at alle søkere benytter de standardiserte søknads- og praksisskjemaene i høyre kolonne. Husk også å legge ved kopi av vitnemål og karakterutskrifter fra relevant utdanning og etterutdanning, samt en oversikt over hvilke emner/fag i utdanningen som er relevant for det omsøkte fagområdet.

På søknadsskjemaet skal det angis hvilket fagområde søknaden gjelder, og om det søkes om godkjenning for alle konsekvensklasser eller kun konsekvensklasse 1. Dersom det skal søkes om godkjenning i flere fagområder samtidig, må det sendes ett søknadsskjema per fagområde.

Det kan være stort sprik i emnebeskrivelser og innhold mellom ulike studiesteder, særlig dersom hele eller deler av utdanningen er tatt i utlandet. Søknadsskjemaet må derfor suppleres med en oversikt over hvilke emner i studiet som er relevante for det omsøkte fagområdet, sammen med en kortfattet emnebeskrivelse eller lenke til emnebeskrivelsen på studiestedets nettside. Rekkefølgen på emnene bør gjenspeile relevansen for det omsøkte fagområdet, og det må fremgå hvilke emner som er på masternivå/høyere grads nivå.

Opplysninger om relevant praksis skal føres opp i NVEs praksisskjema, som kan lastes ned via lenken i høyre kolonne. Skjemaet inneholder en fane for hvert av de fem fagområdene. Det vil derfor være tilstrekkelig å legge ved ett eksemplar av praksisskjemaet dersom det søkes som godkjenning i flere fagområder samtidig. Dersom søker er godkjent som fagansvarlig i andre fagområder fra før, skal det også legges inn opplysninger om praksis de siste fem år for disse fagområdene. Dette er for å dokumentere at søker oppfyller kravet om vedlikehold av kompetansen i damsikkerhetsforskriften § 3-7 fjerde ledd.

I veiledningen for de enkelte fagområdene er det angitt hvilken praksis som blir mest vektlagt i NVEs vurdering av søknaden. Ved utfylling av praksisskjemaet er det en fordel om søker selv skiller slik praksis fra annen relevant praksis, dersom begge deler inngår i samme prosjekt. Alternativt vil NVE gjøre en skjønnsmessig vurdering av hvor stor andel av den oppførte praksisen i prosjektet som regnes som annen relevant praksis.

Angi kun praksis som er relevant for det omsøkte fagområdet. NVE vil gjøre et skjønnsmessig fratrekk dersom den oppførte praksisen inkluderer andre fagområder eller arbeid som ikke er relevant for den fagansvarliges ansvarsoppgaver, jf. damsikkerhetsforskriften § 2-6. Eksempler på praksis som ikke regnes som relevant er mulighetsstudier, klassifisering og konsesjonssøknader.

Husk at varigheten av praksisen må oppgis i måneder for å kunne vurderes mot kravet i dsf. tabell 3-5.1.

Kvalifikasjonskravene til fagansvarlig er gitt i damsikkerhetsforskriften § 3-5. For alle de fem fagområdene stilles det krav om master i teknologi/sivilingeniør eller tilsvarende grad. I tillegg kreves det at fagkretsen i utdanningen er relevant for det omsøkte fagområdet.

Minimumskravene til relevant praksis er gitt i tabell 3-5.1, og er avhengig av fagområde og konsekvensklasse:

Fagområde

Konsekvensklasse 1

Konsekvensklasse 2, 3 og 4

I, II og III

30 måneder

60 måneder

IV

20 måneder

40 måneder

V

10 måneder

20 måneder


Praksiskravene er basert på en forenkling der ett arbeidsår regnes som 10 måneder. Dette må hensyntas dersom varigheten av oppført praksis i søknaden er basert på omregning fra timelister.

Klikk på elementene under for utdyping av kravene til fagkrets og relevant praksis både generelt og for det enkelte fagområdet:

For hvert av de fem fagområdene er det angitt minimumskrav til innhold i fagkretsen. Det kan likevel være tilfeller der disse minimumskravene kan fravikes, f.eks. dersom søker har andre relevante fordypningsfag eller høy kvalitet på den relevante praksisen.

Damsikkerhetsforskriften § 3-5 stiller krav til obligatorisk praksis for de ulike fagområdene. For fagområde I, II, III og V er det i tillegg gitt eksempler på annen relevant praksis som kan inngå som del av den samlede praksisen. Ved vurdering av søkers kvalifikasjoner er det den obligatoriske praksisen som vektlegges mest. Den obligatoriske praksisen må som hovedregel utgjøre størstedelen av praksiskravet i tabell 3-5.1. Praksisen må ellers være variert og inkludere kompliserte problemstillinger innen det omsøkte fagområdet.

Hvor stor andel av praksiskravet som kan dekkes gjennom annen relevant praksis er nærmere spesifisert i veiledningen for de enkelte fagområdene. Der er det også utdypet hva som regnes som obligatorisk praksis, og hva som regnes som annen relevant praksis for det aktuelle fagområdet. Noe er imidlertid generelt for alle de fem fagområdene:
- Den obligatoriske praksisen må dekke ansvarsoppgavene til den fagansvarlige
- Den obligatoriske praksisen må inkludere kompliserte problemstillinger innen fagområdet
- Utførelse vektlegges mer en fagkontroll
- Variert praksis vektlegges mer enn ensartet praksis
- Enkeltberegninger regnes som annen relevant praksis
- Praksis med vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 regnes som annen relevant praksis
- Praksis fra utlandet regnes som annen relevant praksis

Praksis med forenklede revurderinger, jf. kapittel 11 i veileder om revurdering av vassdragsanlegg, regnes som annen relevant praksis.

For alle de fem fagområdene kreves det som hovedregel bestått eksamen i kurs som gir innføring i vassdragsanlegg og vassdragsteknikk, tilsvarende TVM4165 Vannkraftverk og vassdragsteknikk ved NTNU. Alternativt kan dette dekkes gjennom etterutdanningskurset VM6001 Damsikkerhet II.

For fagområde I, II, III og IV må det dokumenteres minimum 10 måneder samlet praksis de siste 5 år. For fagområde IV er kravet minimum 5 måneder samlet praksis de siste 5 år.

Fagansvarlige i fagområde I er fageksperter i betong og konstruksjonsteknikk, som i tillegg har vassdragsteknisk kompetanse. Fagansvarlig i fagområde I har ansvaret for beregninger og vurderinger av betong- og murdammer med fundament, og skal sikre at tekniske planer og revurderinger gjennomføres og dokumenteres i samsvar med bestemmelsene i hhv. § 5-2 og § 7-5 i damsikkerhetsforskriften. Fagområdet dekker også betongkonstruksjoner i tilknytning til vannveier og fyllingsdammer.

Krav til utdanning
For fagområde I kreves det som hovedregel minst 45 studiepoeng innen emner som er relevante for fagområdet. Av disse skal minst 15 studiepoeng være innen relevante fordypningsfag på masternivå. Som et minimum må fagkretsen dekke betongkonstruksjoner, statikk og vassdragsteknikk. Andre relevante emner, som f.eks. betongteknologi, ingeniørgeologi og elementmetode, samt relevante prosjekt- og masteroppgaver, vil også telle positivt.

Eksempler på relevante kurs ved NTNU:
BYGT2202 Konstruksjonsteknikk
BYGT2318 Statikk
TKT4132 Mekanikk 3
TKT4134 Mekanikk 4
TKT4175 Betongkonstruksjoner 1 eller BYGT2206 Betongkonstruksjoner 1
TVM4165 Vannkraftverk og vassdragsteknikk eller VM6001 Damsikkerhet II

Eksempler på relevante kurs på masternivå/høyere grads nivå:
TKT4222 Betongkonstruksjoner 3
TKT4235 Betongteknologi 2
TKT4192 Elementmetoden i styrkeanalyse
TKT4197 Ikkelineære elementanalyser

Krav til praksis
For fagområde I skal den relevante praksisen dekke utførelse av tekniske planer og revurderinger av betong- og murdammer i konsekvensklasse 1-4. Dette må som hovedregel utgjøre størstedelen av praksiskravet, og må inkludere utførelse av minst tre revurderinger. Praksisen må dekke både massivdammer, hvelvdammer og platedammer.

Utførelse av tekniske planer og revurderinger av betongkonstruksjoner i tilknytning til vannveier og fyllingdammer i konsekvensklasse 1-4 regnes også som relevant praksis, men vil kun dekke en mindre andel av praksiskravet.

Annen relevant praksis kan inngå i den samlede praksisen, men vil kun dekke en mindre andel av praksiskravet. Eksempler på annen relevant praksis for fagområde I er:
- Fagkontroll av tekniske planer og revurderinger av betong- og murdammer
- Enkeltberegninger ifm. tekniske planer eller revurderinger av betong- og murdammer
- Ledelse av det tekniske kontrollarbeidet ved bygging av betong- og murdammer
- Byggekontroll, byggeledelse og anleggsledelse ved bygging av betong- og murdammer
- Forskning og undervisning innen betong- og murdammer
- Praksis med prosjektering og tilstandsvurdering av betong- og murdammer i konsekvensklasse 0
- Praksis med prosjektering og tilstandsvurdering av betong- og murdammer i utlandet
- Prosjektering eller tilstandsvurdering av andre relevante betongkonstruksjoner

For fagområde I skal minimum 10 måneder av den samlede praksisen være 5 år eller nyere.

Fagansvarlige i fagområde II er fageksperter i geoteknikk, som i tillegg har vassdragsteknisk kompetanse. Fagansvarlig i fagområde II har ansvaret for beregninger og vurderinger av fyllingsdammer med fundament, og skal sikre at tekniske planer og revurderinger gjennomføres og dokumenteres i samsvar med bestemmelsene i hhv. § 5-2 og § 7-5 i damsikkerhetsforskriften. Fagområdet kan også være relevant ved geotekniske problemstillinger i forbindelse med fagområde I og III.

Krav til utdanning
For fagområde II kreves det som hovedregel minst 45 studiepoeng innen emner som er relevante for fagområdet. Av disse skal minst 15 studiepoeng være innen relevante fordypningsfag på masternivå. Som et minimum må fagkretsen dekke geoteknikk og vassdragsteknikk. Andre relevante emner, som f.eks. ingeniørgeologi og numerisk modellering, samt relevante prosjekt- og masteroppgaver, vil også telle positivt.

Eksempler på relevante kurs ved NTNU:
BYGT2001 Geoteknikk
TBA4100 Geoteknikk og geologi
TBA4105 Geoteknikk, beregningsmetoder
TVM4165 Vannkraftverk og vassdragsteknikk eller VM6001 Damsikkerhet II

Eksempler på relevante kurs på masternivå/høyere grads nivå:
TBA4110 Geoteknikk, felt- og laboratorieundersøkelser
TBA4116 Geoteknikk, videregående kurs

Krav til praksis
For fagområde II skal den relevante praksisen dekke utførelse av tekniske planer og revurderinger av fyllingsdammer i konsekvensklasse 1-4. Dette skal som hovedregel utgjøre størstedelen av praksiskravet, og må inkludere utførelse av minimum tre revurderinger. Praksisen må dekke de vanligste norske fyllingsdamtypene.

Annen relevant praksis kan inngå i den samlede praksisen, men vil kun dekke en mindre andel av praksiskravet. Eksempler på annen relevant praksis for fagområde II er:
- Fagkontroll av tekniske planer og revurdering av fyllingsdammer
- Enkeltberegninger ifm. tekniske planer eller revurderinger av fyllingsdammer
- Ledelse av det tekniske kontrollarbeidet ved bygging av fyllingsdammer
- Byggekontroll, byggeledelse og anleggsledelse ved fyllingsdammer
- Forskning og undervisning innen fyllingsdammer
- Praksis med prosjektering og tilstandsvurdering av fyllingsdammer i utlandet
- Praksis med prosjektering og tilstandsvurdering av fyllingsdammer i konsekvensklasse 0
- Prosjektering eller tilstandsvurdering av andre relevante geotekniske konstruksjoner

For fagområde II skal minimum 10 måneder av den samlede praksisen være 5 år eller nyere.

Fagansvarlige i fagområde III er fageksperter innen stenge- og tappeorganer, rør og tverrslagsporter, og er i hovedsak maskiningeniører som i tillegg har vassdragsteknisk kompetanse. Fagansvarlig i fagområde III har ansvaret for beregninger og vurderinger av stenge- og tappeorganer, rør og tverrslagsporter, og skal sikre at tekniske planer og revurderinger gjennomføres og dokumenteres i samsvar med bestemmelsene i hhv. § 5-2 og § 7-5 i damsikkerhetsforskriften.

Krav til utdanning
For fagområde III kreves det som hovedregel utdanning innen maskintekniske fag, med minst 60 studiepoeng innen emner som er relevante for fagområdet. Av disse skal minst 15 studiepoeng være innen relevante fordypningsfag på masternivå. Som et minimum må fagkretsen dekke maskindeler, fluidmekanikk, elementmetoden og vassdragsteknikk. Eksempler på andre relevante emner er fluidteknikk, mekatronikk, materialteknologi. Relevante prosjekt- og masteroppgaver vil også telle positivt.

Eksempler på relevante kurs ved NTNU:
MAST2001 Maskindeler 1
MAST2007 Maskindeler 2
MAST2010 Mekatronikk
MAST2100 Materialteknologi
TMM4100 Materialteknikk
TMM4112 Maskindeler
TMM4135 Dimensjonering basert på elementmetoden, grunnkurs
TMM4140 Materialers mekaniske oppførsel
TEP4100 Fluidmekanikk eller TEP 4110 Fluidmekanikk
TEP4135 Fluidmekanikk II
YFLT2001 Fluidteknikk
TVM4165 Vannkraftverk og vassdragsteknikk eller VM6001 Damsikkerhet II

Eksempler på relevante kurs på masternivå/høyere grads nivå:
TMM4150 Maskinkonstruksjon og mekatronikk
TMM4175 Plastkompositter
TEP4200 Konstruksjon, drift og vedlikehold av hydrauliske strømningsmaskiner

Søkere med mastergrad eller tilsvarende grad innen bygg/konstruksjonsteknikk kan unntaksvis godkjennes som fagansvarlige i fagområde III. Dette er mest aktuelt dersom det søkes om en begrenset godkjenning for rør og tverrslagsporter, eller om søker har tilleggsutdanning i relevante maskinfag. Søkere med utdanning innen bygg/konstruksjonsteknikk må dokumentere minst 60 studiepoeng innen emner som er relevante for fagområdet. Av disse skal minst 15 studiepoeng være innen relevante fordypningsfag på masternivå. Som et minimum må fagkretsen dekke statikk, stålkonstruksjoner, utmatting, elementmetode, fluidmekanikk og vassdragsteknikk.

Krav til praksis
For fagområde III skal den relevante praksisen dekke utførelse av tekniske planer og revurderinger av maskintekniske komponenter i konsekvensklasse 1-4. Dette skal som hovedregel utgjøre størstedelen av praksiskravet, og må inkludere utførelse av minst tre revurderinger.

Annen relevant praksis kan inngå i den samlede praksisen, men vil kun dekke en mindre andel av praksiskravet. Eksempler på annen relevant praksis for fagområde III er:
- Fagkontroll av tekniske planer og revurderinger av maskintekniske komponenter
- Enkeltberegninger ifm. tekniske planer eller revurderinger av maskintekniske komponenter
- Ledelse av det tekniske kontrollarbeidet ved bygging/montering av maskintekniske komponenter
- Byggekontroll, produksjonsledelse og montasjeledelse ved maskintekniske komponenter
- Forskning og undervisning innen maskintekniske komponenter
- Praksis med prosjektering og tilstandsvurdering av maskintekniske komponenter i utlandet
- Praksis med prosjektering og tilstandsvurdering av anleggsdeler i konsekvensklasse 0
- Prosjektering eller tilstandsvurdering av andre relevante maskintekniske konstruksjoner

Praksisen med tekniske planer og revurderinger må dekke både flom- og tappeluker, ventiler, trykkrør og tverrslagsporter. Alternativt kan det søkes om en begrenset godkjenning til enten trykkrør og tverrslagsporter eller luker og ventiler.

For fagområde III skal minimum 10 måneder av den samlede praksisen være 5 år eller nyere.

Fagansvarlige i fagområde IV er eksperter innen flomhydrologi, som i tillegg har vassdragsteknisk kompetanse. Fagansvarlig i fagområde IV har ansvaret for beregninger og vurderinger som gjøres i flomberegninger for dammer, og skal sikre at flomberegningene gjennomføres og dokumenteres i samsvar med bestemmelsene i damsikkerhetsforskriften § 5-7.

Krav til utdanning
For fagområde IV kreves det minst 15 studiepoeng innen relevante fordypningsfag på masternivå. Som et minimum må fagkretsen dekke flomhydrologi, hydrologisk modellering og vassdragsteknikk. Andre relevante emner og relevante prosjekt- og masteroppgaver vil også telle positivt.

Eksempler på relevante kurs:
TVM4165 Vannkraftverk og vassdragsteknikk eller VM6001 Damsikkerhet II (NTNU)
GEO2330 Hydrologi (UiO)

Eksempler på relevante kurs på masternivå/høyere grads nivå:
TVM4105 Hydrologi (NTNU)
TVM4106 Hydrologisk modellering (NTNU)
GEO4171 Floods, avalanches and landslides (UiO)
GEO4320 Hydrological modelling (UiO)
GEO4340 Fluvial Hydrology (UiO)

Krav til praksis
For fagområde IV skal praksisen dekke utførelse av NVE-godkjente flomberegninger for dammer i konsekvensklasse 1-4. Dette skal som hovedregel dekke størstedelen av praksiskravet. Praksisen må være variert og må inkludere kompliserte flomberegninger i vassdrag med store nedbørfelt og flere reguleringer og overføringer.

Praksis med flomberegninger for andre formål enn damsikkerhet vil bli vektlagt i mindre grad. Det samme gjelder for flomberegninger for dammer i konsekvensklasse 0, og flomberegninger fra utlandet. Enkle flomestimat utført med f.eks. NEVINA blir ikke vektlagt.

For fagområde IV skal minimum 10 måneder av den samlede praksisen være 5 år eller nyere.

Fagansvarlige i fagområde V er fageksperter innen vassdragshydraulikk og vassdragsteknikk, og har ansvaret for hydrauliske beregninger og vurderinger som gjøres i forbindelse med vassdragsanlegg. Dette omfatter blant annet kapasiteter av flomløp, tappeløp og overføringer.

Fagansvarlig i fagområde V skal sikre at dimensjonering og kontroll av flom- og tappeløp i forbindelse med flomberegninger, tekniske planer og revurderinger gjennomføres og dokumenteres i samsvar med bestemmelsene i damsikkerhetsforskriften § 5-8. Fagansvarlig i fagområde V skal også skal sikre at dambruddsbølgeberegninger gjennomføres og dokumenteres i samsvar med bestemmelsene i damsikkerhetsforskriften § 7-3.

Krav til utdanning
For fagområde V kreves det bestått eksamen i hydromekanikk eller tilsvarende emne, vassdragsteknikk, samt 15 studiepoeng innen fordypningsfag i hydraulikk på masternivå. Andre relevante emner og relevante prosjekt- og masteroppgaver vil også telle positivt.

Eksempler på relevante kurs ved NTNU:
TVM4116 Hydromekanikk
TVM4165 Vannkraftverk og vassdragsteknikk eller VM6001 Damsikkerhet II

Eksempler på relevante kurs på masternivå/høyere grads nivå ved NTNU:
TVM4128 Vannkraft og vassdragsteknikk, videregående kurs
TVM4155 Numeriske modeller og hydraulikk
TVM5125 Hydraulic Design

Krav til praksis
For fagområde V skal hele praksiskravet som hovedregel dekkes gjennom utførelse av relevante hydrauliske beregninger for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1-4. Praksisen må være variert, og minimum dekke:
- Dambruddsbølgeberegninger
- Flomavledning gjennom åpne flomløp
- Flomavledning gjennom lukkede flomløp
- Kapasitetsberegninger av flom- og tappeluker
- Kapasitetsberegninger av overføringstunneler og kanaler

Eksempler på annen relevant praksis:
- Utførelse av beregninger av trykkstøt og massesvingninger i vannveien
- Arbeid med fysiske modellforsøk og CFD-modeller i kombinasjon med relevante beregninger

Dersom praksis med dambruddsbølgeberegninger også inkluderer vurdering av konsekvensklasse, må dette trekkes fra.

For fagområde V skal minimum 5 måneder av den samlede praksisen være 5 år eller nyere.

I noen tilfeller vil det være mulig å bli godkjent som fagansvarlig selv om kvalifikasjonskravene i damsikkerhetsforskriften ikke er oppfylt. Dette forutsetter at søker har relevant etterutdanning og/eller relevant praksis utover minimumskravet. Klikk på elementene under for mer informasjon.

Damsikkerhetsforskriften åpner for at relevant etterutdanning og/eller praksis av lengre varighet enn minimumskravet kan redusere kravene til både utdanningsnivå og relevant fagkrets i utdanningen.

Behovet for etterutdanning og/eller tilleggspraksis må vurderes i hvert enkelt tilfelle, da det vil være avhengig av søkers utdanningsnivå, eventuelle hull i fagkretsen og omfang, variasjon og kompleksitet i søkers praksis. Men som et utgangspunkt kan følgende legges til grunn:

  • For søkere med bachelorgrad eller tilsvarende grad med relevant fagkrets, må det som hovedregel påregnes 50 måneders tilleggspraksis med arbeid som er direkte relevant for fagansvarligs ansvarsoppgaver for å kompensere for manglende utdanningsnivå. For hvert relevante fordypningsfag som tas på mastergradsnivå kan nødvendig varighet av tilleggspraksisen reduseres med 10 måneder.
  • For søkere med mastergrad i teknologi/sivilingeniør eller tilsvarende grad, men som mangler relevante emner i fagkretsen, må det som hovedregel påregnes 10 måneder med relevant tilleggspraksis per manglende emne. Tilleggspraksisen må være variert og inkludere kompliserte problemstillinger.

Damsikkerhetsforskriften åpner for at relevant etterutdanning kan redusere kravet til praksis. Dette vil i hovedsak være aktuelt dersom søker har gjennomført doktorgradsarbeid som strekker seg over flere år, og som dekker et sentralt tema eller fagfelt innen det omsøkte fagområdet.

Alle søknader om fagansvarliggodkjenning vurderes av et råd bestående av tre representanter fra hhv. NVE, VTF (vassdragsteknisk forum) og RIF (rådgivende ingeniørers forening). Søknadene behandles kvartalsvis, med fire rådsmøter per år. Rådet foretar en helhetlig vurdering av søkers fagkrets og praksis opp mot kriteriene som er angitt i denne veiledningen. NVE treffer vedtak om godkjenning eller avslag på søknaden, basert på rådets innstilling.

Det er en viktig forutsetning at fagansvarlige vedlikeholder kompetansen sin. Opprettholdelse av godkjenningen som fagansvarlig forutsetter derfor minst 10 måneder relevant praksis de siste 5 år for fagområdene I, II, III og IV, og 5 måneder for fagområde V. Dette fremgår av damsikkerhetsforskriften § 3-7 fjerde ledd. Kravet om vedlikehold av kompetansen er særlig viktig å merke seg for personer med faggodkjenning innen flere fagområder, eller som kombinerer faggodkjenningen med andre tidkrevende aktiviteter som f.eks. VTA-arbeid.

Per i dag har ikke NVE etablert noen systematisk ordning for at fagansvarlige skal sende inn regelmessige egenerklæringen om relevant praksis de siste fem år. Kravet om vedlikehold av kompetansen blir derfor i hovedsak bare kontrollert ved behandling av søknader om utvidelse av tidligere fagansvarliggodkjenning. I enkelte tilfeller kan NVE også foreta stikkprøvekontroll.

Fagansvarlig kan risikere å motta varsel om tilbaketrekking av godkjenningen dersom NVE avdekker at kravet til vedlikehold av kompetansen ikke er oppfylt.

Søknadsskjema
Word  |  PDF

Praksisskjema
Xlsx

Frister

Søknadene behandles kvartalsvis, med følgende frister for innsending av søknad til NVE:

1. mars
1. juni
1. september
1. desember

NVE behandler søknaden i løpet av den påfølgende måneden.