Publisert 21.03.2022 , sist oppdatert 18.08.2022

Direkte påvirket areal

Vi har satt det direkte påvirkede arealet for vindkraftverket lik planområdet, slik det kommer frem i meldinger, søknader og konsesjonsvedtak. Planområdet vil si et avgrenset areal, som vindkraftverket med veier, oppstillingsplasser og vindturbiner skal plasseres innenfor. 

Direkte påvirket areal = planområde

Planområdet er en fast referanse for prosjektene både formelt (offentlig- og privatrettslig) og i den offentlige debatten. Det er også denne dimensjonen som oftest er sammenlignbar med internasjonale arealvurderinger for vindkraft. I tillegg er planområdet relevant for forståelsen av å oppholde seg inne i vindkraftverket. Det er også en fordel at planområdet alltid inngår i prosjektinformasjonen i NVEs konsesjonsdatabase. Dermed er det lett å hente ut data for samtlige vindkraftverk som er bygd eller har vært under planlegging. 

Data for alle 62 anlegg i drift eller under bygging per 31.12.2021. 

Planområder - sum

587

km2

Installert effekt - sum

5 050

MW

Turbinstørrelse – gjennomsnitt alle anlegg

3,7

MW

Turbinstørrelse – anlegg i produksjon før 2019

2,9

MW

Turbinstørrelse – anlegg i produksjon fra eller etter 2019

4,2

MW

Datagrunnlaget viser at forholdet mellom planområde og produksjon varierer betydelig mellom vindkraftverkene. Dette følger av at terrenget gir grunnlag for ulik utnyttelse av arealene og ulik arealeffektivitet, men det er også andre grunner til at planområdene ser ut som de gjør; grunneiersituasjon, infrastruktur, planstatus, miljøkonflikter etc. Det store antallet vindkraftverk gjør likevel at vi har en god idé om typiske dimensjoner på planområdene.

Kartene viser planområdet til Geitfjellet vindkraftverk i Trøndelag (til venstre) og Tysvær vindkraftverk i Rogaland (til høyre). 

Disse illustrerer at det er stor forskjell på planområdene og måten de har blitt utformet på. Det medfører ulike forhold mellom størrelsen på planområdet og installert effekt i vindkraftverket. (Merk at det er forskjell i målestokken på de to kartene).

Beregnet arealeffektivitet

For den beregnede arealeffektiviteten har vi valgt å skille mellom anlegg som var i drift før og etter 2019. Dette er gjort for å vurdere utviklingen i arealeffektivitet over tid. Året 2019 er relevant siden det da var et markant sprang i turbinstørrelse, til turbiner større enn 4,0 MW. En slik utvikling med større turbiner indikerer en forbedring i arealeffektivitet.

Beregningene som er presentert i tabellene under beviser imidlertid ikke noen signifikant forbedring i arealeffektivitet fra de tidlige til de moderne vindkraftverkene. Dette kan blant annet skyldes en upresis avgrensning av planområdene.

Selv om våre beregninger (vist i tabell under) ikke viser en signifikant forbedring i arealeffektivitet fra de tidlige til de moderne vindkraftverkene, er det likevel sannsynlig at det har vært en slik utvikling. Dette er basert på følgende kjente mekanismer:

  • Mer effektivt turbindesign som øker driftstiden med samme vindressurs.
  • Større turbiner med større vindfang uten at hele gevinsten "spises opp" av større avstand mellom turbinene.
  • Optimalisert plassering av turbiner utfra terreng og vindforhold; identifisering av prosjektområder med mindre "uegnet areal" mellom aktuelle turbinpunkter.

Arealbehov for en gitt installert effekt og den tilhørende produksjonen. 

Installert effekt

 

 

Tilsvarende

Alle anlegg

116

dekar/MW

km2/GW

 

 

 

 

Produksjon (3400 fullasttimer)

 

 

 

Alle anlegg

34,2

km2/TWh

m2/MWh og dekar/GWh

Anlegg i produksjon før 2019

36,3

km2/TWh

m2/MWh og dekar/GWh

Anlegg i produksjon fra eller etter 2019

33,2

km2/TWh

m2/MWh og dekar/GWh

 

Arealeffektiviteten i betydningen mengde installert effekt og produksjon innenfor et gitt areal.

Installert effekt

 

 

Tilsvarende

Alle anlegg

8,6

MW/km2

kW/dekar

 

 

 

 

Produksjon (3400 fullasttimer)

 

 

 

Alle anlegg

29,2

GWh/km2

MWh/dekar og kWh/m2

Anlegg i produksjon før 2019

27,5

GWh/km2

MWh/dekar og kWh/m2

Anlegg i produksjon fra eller etter 2019

30,2

GWh/km2

MWh/dekar og kWh/m2

Planområdet til et vindkraftverk kan på mange måter anses som vindkraftverkets tomtebehov. Med antakelse om en liten reell forbedring av arealutnyttelsen, men usikkerhet både om vindressursene på aktuelle lokaliteter og måten planområdet blir avgrenset, antas det typiske planområdet for fremtidige vindkraftverk å ligge i størrelsesorden 30–40 km2/TWh.

Hvis ett tall skal brukes anbefales 35 km2/TWh.