Publisert 14.11.2023 , sist oppdatert 06.03.2024

Spørsmål og svar om NettKart

NVE har sendt ut varsel om vedtak til alle anleggskonsesjonærer som eier overføringsanlegg fra spenningsnivå på 30 kV og oppover. Vedtaket innebærer en endring i måten kartdata rapporteres til NVE på. På denne siden får du svar på noen vanlige spørsmål om ny rapporteringsordning for kartdata. 

Kart over nettanlegg er viktig både for interne og eksterne brukere. NVE bruker kart som underlag i beredskaps-, plan- og konsesjonsprosesser. Særlig i konsesjonsprosessen er det viktig med oppdaterte kart, slik at våre saksbehandlere har et korrekt bilde av dagens situasjon når nye nettanlegg tas til behandling. Eksterne brukere, som nettselskap, kommuner og statsforvaltere, benytter NVE Atlas i egne planprosesser. NVE får stadig og oftere henvendelser fra eksterne brukere som oppdager feil. Det tar tid for våre saksbehandlere å rette opp feil, og å svare på henvendelser.  

NVE som konsesjonsmyndighet ønsker å ta et tydeligere forvalteransvar for data om arealbruken til nettanlegg. Derfor ønsker NVE at kartdata skal leveres direkte til NVE, ikke via systemansvarlig. Vi mener også at datakvaliteten vil øke ved at forvalteransvaret flyttes fra systemansvarlig, som selv ikke bruker kartdata i sine kjerneprosesser. 

Oppdatering av nettanlegg i NVE Atlas er per i dag basert på manuelle, omfattende og lite stringente prosesser. GIS-data hentes fra Fosweb linjesegment for linjesegment, og data må bearbeides i mange trinn før de kommer inn i NVE Atlas. Dette gjør det tidkrevende og utfordrende å holde NVE Atlas oppdatert, noe som har resultert i at kart over nettanlegg ikke har den kvaliteten NVE ønsker at det skal ha i dag. Forenkling av denne prosessen vil frigjøre tid til våre saksbehandlere.

GeoJSON er en åpen standard og har flere fordeler. Blant annet gir det mulighet til å forhåndsvise filer før de lastes opp til NVE. NVE har flere ganger hentet inn større mengder kartdata fra nettselskaper, og vår erfaring tilsier at det ofte er feil eller mangler i disse datasettene som nettselskapene ikke er klar over. Ved å få en forhåndsvisning av dataen som rapporteres før innsending, er målet å minimere sjansen for at det sendes inn data med feil. 

Det som skal leveres er GIS-data over nettanlegg, tilsvarende det som har blitt rapportert inn i Fosweb etter energilovforskriften §6-1. For nettanlegg betyr dette da:

 • x,y-koordinat av stasjoner, herunder
  • Transformatorstasjoner
  • Koblingsstasjoner
 • GIS-fil i den kvaliteten konsesjonær besitter for AC- og DC-overføringer, tilsvarende det som rapporteres i Fosweb i dag.

Det skal ikke rapporteres kartdata over nettanlegg som ikke er rapporteringspliktige etter energilovforskriften §6-1 i dag. I parameterlisten til enf. §6-1, ligger det informasjon om hvilke anlegg hvor GIS-filer skal rapporteres. Det samsvarer med listen over, bort sett fra at NVE har fjernet krav om rapportering av kraftstasjoner og nettstasjoner. 

Det er ikke nødvendig å gjøre noen nye kartlegginger som følge av vedtak om rapportering. Målet er i første omgang å forbedre tilgjengeligheten på eksisterende data gjennom å endre rapporteringsmetoden. Etter dagens metode rapporteres kartdata til NVE gjennom systemansvarlig, og NVE ønsker å motta dataen direkte til våre systemer. 

Fullstendig oversikt over alt som skal rapporteres finnes i kravspesifikasjon. 

I utgangspunktet skal alle som står som konsesjonær av nettanlegg fra og med 30 kV skal rapportere kartdata til NVE. Dette er fordi alle konsesjonærer på regional- og transmisjonsnettnivå har rapporteringsplikt i Fosweb etter energilovforskriften §6-1 første ledd, og som en del av kravene i parameterlisten til enf. §6-1, skal det legges ved en GIS-fil når overføringsanlegget registreres. For stasjon gjelder x,y-koordinat. Alle som har mottatt varsel om vedtak fra NVE, står som konsesjonær for overføringer i Fosweb, og har dermed konsesjon på rapporteringspliktig anlegg. Dette gjelder derfor også konsesjonærer som ikke er nettselskap.

Det er likevel noen unntak. NVE ønsker i første omgang å endre praksis rundt metoden for rapportering av kartdata, ikke å pålegge konsesjonærer å gjøre nye kartlegginger av GIS-data. Derfor kan følgende konsesjonærer få fritak fra å rapportere:

 • Konsesjonærer som ikke tidligere har rapportert GIS-data i Fosweb. Enten fordi det ikke var rapporteringspliktig for det anlegget, eller at det ikke har blitt sendt inn en GIS-fil i Fosweb. Er du usikker på hva du har rapportert tidligere, logg inn i Fosweb og se hva som ligger vedlagt som GIS-fil. 
 • Konsesjonærer som kan bekrefte til NVE at de opplysningene vi har i vår database er korrekt. Dette må gjøres i NettKart.nve.no. Man må logge inn i Altinn og bekrefte til NVE at data som vises er korrekt. Denne funksjonaliteten blir først tilgjengelig 1. februar når endelig rapporteringsside åpnes. 

Alle som har konsesjon til å drifte nettanlegg på regional- og transmisjonsnettnivå, har rapporteringsplikt i Fosweb etter energilovforskriften §6-1 første ledd, som omhandler rapportering av anleggsinformasjon før idriftsettelse av anlegg. I energilovforskriften §6-1, står det i åttende ledd at systemansvarlig plikter å oversende data til NVE etter de kravene NVE setter. Disse kravene settes i parameterlisten. I parameterlisten som følger enf. §6-1, står det at det skal rapporteres GIS-informasjon om anlegget på shape- eller sosi-format. Dette er dermed ikke en forespørsel om en ny kartlegging av geografisk informasjon, men gjelder anlegg som allerede er kartlagt og rapportert i Fosweb etter enf §6-1. Vi legger til grunn at anleggskonsesjonærer har rapportert etter kravene i enf §6-1, og dermed ikke skal gjennomføre en ny, stor kartleggingsjobb som følge av dette varselet.

NVE har et pågående arbeid for å forskriftsfeste ny rapportering av kartdata for å erstatte dagens rapportering av kartdata til systemansvarlig.

Før dagens forskrift blir endret, benytter NVE seg av et enkeltvedtak gjennom energiloven §10-1 tredje ledd. NVE ber derfor om at kartdata rapporteres direkte til NVE gjennom NettKart.nve.no etter de kravene NVE setter. Kravene finnes i kravspesifikasjon som ligger på forsiden og tilgjengelig på NettKart. 

Nei. NVE direktorat har kun myndighetsbehov for regional- og transmisjonsnett, tilsvarende det som rapporteres til systemansvarlig i Fosweb i dag. I parameterlisten til energilovforskriften §6-1 gjelder dette anlegg fra 30 kV og oppover. Anleggskonsesjonærer skal derfor ikke rapportere anlegg på lavere spenningsnivå.

Det er derfor misvisende av kravspesifikasjonen som ble sendt ut i varsel om vedtak inneholder gyldige spenningsnivåer og nettnivåer på distribusjonsnettnivå. NVE har rettet opp dette i oppdatert kravspesifikasjon.

På sikt kan det bli aktuelt for RME å innhente data om distribusjonsnettet. I så tilfelle vil det komme et eget vedtak fra RME.

Personen som skal levere datasett må ha fått tilgang til å kunne representere sitt selskap i Altinn. Det er ikke mulig å levere filer som privatperson, og tilgang til å representere selskapet et derfor nødvendig. Det er som regel administrerende direktør i hvert selskap som har ansvar for hvem som skal få rettigheter til å representere selskapet via Altinn. Hvordan denne styringen er distribuert videre, vil variere fra selskap til selskap. Her er Altinn sin oppskrift på hvordan man delegerer rettigheter: Altinn - Hvordan gi en enkelttjeneste og rolle til andre Personen som skal representere bedriften må få tildelt rettigheter til rollen "Energi, miljø og klima". 

Dersom NVE allerede har en fullstendig oversikt over alt nettanlegget til en konsesjonær, er det ikke nødvendig å rapportere data på ny. For å vite om nettanleggene dine er registrert korrekt, må du logge inn i NettKart.nve.no og se over GIS-dataen som er registrert på det organisasjonsnummeret du logget inn med. Dersom all informasjon er oppdatert og dataene vises riktig i kartet, må dette bekreftes til NVE. Dette må gjøres mellom 1. og 29. februar 2024. Det vil da ikke være nødvendig å rapportere nye datasett til NVE i denne omgang.

I alle tilfeller hvor datasettet som vises i NettKart.nve.no ikke er komplett, skal det rapporteres et nytt fullstendig datasett til NVE. 

Dersom konsesjonær ønsker å sjekke hvilke anlegg NVE har tilgjengelig i våre databaser før rapporteringssiden åpner 1. februar, er det mulig å få et overblikk ved å se hva som ligger i NVE Atlas i dag. Huk av for "Utbygd nettanlegg", og se om alle data er korrekt for ditt selskap. Merk at både organisasjonsnummer, navn, spenningsnivå og andre egenskaper må være korrekt, i tillegg til at alt nettanlegg skal være synlig i kartet. Unntaket er jordkabler og annen KSI, som ikke vil være synlig. 

Ja. Dette er spesielt relevant for leverandører/konsulenter som ikke vil ha mulighet til logge inn på NettKart.nve.no, men som likevel ønsker å teste om filene er på riktig format. 

NVE har laget en valideringsløsning i NettKart.nve.no hvor det er mulig å teste og validere filene sine, uten at man må representere en anleggskonsesjonær i Altinn, og uten at NVE Atlas blir oppdatert direkte. Løsningen tar imot filer, validerer dem og sletter dem igjen umiddelbart. NVE tar ikke filene inn i våre databaser og de blir ikke lagret noe sted som gjør dem tilgjengelig for andre. 

Følgende krav gjelder for opplastning av datasett:

 • Filen må være på GeoJSON-format (.geojson) og dermed i henhold til GeoJSON-standard. GeoJSON-standarden betyr at dataene skal leveres i GCS WGS84: RFC 7946 - The GeoJSON Format (ietf.org) .
 • Filen må inneholde alle obligatoriske egenskaper, beskrevet i kravspesifikasjonen som ligger i høyre kolonner her: NettKart - NVE.
 • Hvert selskap skal levere én fil som inneholder alt rapporteringspliktig nettanlegg. I dette inngår alt nettanlegg som tilhører et nettnivå fra 30 kV og oppover (regionalnett, transmisjonsnett, industrinett, produksjonsnett, jernbanenett).
 • Det er viktig at alt nettanlegg lastes opp hver gang anleggskonsesjonær skal levere nye filer. Løsningen fungerer slik at alt eksisterende data blir slettet idet det registreres nye filer fra det innloggede nettselskapet. Rapporteringene kan derfor ikke splittes opp i flere leveranser (for eksempel «jordkabel» og «luftlinje» i hvert sitt datasett – disse må samles).
 • Det er kun mulig å laste opp én fil om gangen. Dersom nettselskapet oppdager feil i filen etter godkjenning av forhåndsvisning og ønsker å laste opp en ny fil, må man vente til filen under opplastning er ferdig validert.