Publisert 29.10.2021 , sist oppdatert 10.05.2023

NVEs direktører

Her vises en oversikt over NVEs direktører inndelt gjennom NVEs flere forløpere frem til i dag. 

1813 – 1846 Kanalmyndigheten

Den økte bruken av vassdragene til fløting og ferdsel samt behovet for sikringstiltak etter flommer og skred, gjorde at det nå ble reist krav om en egen vassdragsadministrasjon i Norge. Canal-Directionen får kontor i Tønsberg og ansetter ”Canal- og havneinspektør for Det Søndenfjeldske Norge”.  I 1815 utvides embetsdistrikt til å også ​ omfatte ”Det Nordenfjeldske Norge”. Den første formelle vassdragsadministrasjon i Norge var dermed etablert.

1813–1829 Fredrik Christopher Gedde

Kanal-og havneinspektør

Portrett Fredrik Christopher Gedde

Ingeniør-kaptein Gedde (1781 1840) ble 8. mars 1813 utnevnt til ”Canal-og Havne-Inspecteur for det Søndenfjeldske Norge”. Når det gjelder vassdragene skulle inspektøren særlig arbeide med elve-og kanaltransport og foreta reiser i innlandet for å undersøke elveveiene. Spesielt Mosse-og Tønsbergkanalen ute ved kysten var den gang de viktigste.

1829–1841 Claus Jacob Schive

Kanal-, havne-og fyrdirektør

Portrett Claus Jacob Schive

Kaptein Schive (1792 –1878) ble først ansatt som assistent i 1820 og ble utnevnt til direktør i 1833 etter å ha vært midlertidig ansatt siden 1829. Han har æren for den første fyldige vassdragsbeskrivelsen i landet; Omfarbargjørelsen av Vorma og Glomma.

1841 – 1843 Kanal- og Havnedirektørembete

Endelig ble et eget kanaldirektørembete, Kanalvesenet, gitt ansvar for vassdrag, innsjøer og kanaler. Hovedoppgavene var å gjøre elver og innsjøer framkommelige for tømmerfløting og transport, forebygge flomskader og følge opp sikring av statens eiendom mot flomskader og elvebrudd.

1841–1842 Henrik Arnold Thaulow Aubert

Kanal- og havnedirektør

Portrett Henrik Arnold Thaulow Aubert

Hovedregnskapsfører ved Ingeniørbrigaden Aubert (1798 1863) ble utnevnt til direktør i 29.juli 1841 og etter ansøkning ble han meddelt avskjed 30. august året etter. Aubert var misfornøyd med embetets ordning og gasje.

1843–1846 Georg Daniel Barth Johnson

Kanal- og havnedirektør

Portrett Georg Daniel Barth Johnson

Hovedregnskapsfører ved Ingeniørbrigaden Barth Johnson (1794 –1873) ble utnevnt i 1843. Ved delingen av embetet i 22. desember 1846 fortsatte han som havnedirektør, en stilling han hadde inntil 1860. I hans tid som kanaldirektør ble de første kontinuerlige vannstandsmålinger påbegynt.

1846–1848 Alexander Waligorski

Konstituert kanaldirektør

Portrett Waligórski

Kaptein Waligorski (1794 –1873) ble konstituert som kanaldirektør i 1846. Ved kgl. res. av 22. desember 1846 ble det bestemt at det skulle opprettes et kanaldirektørembete og et havnedirektørembete. Fordi Waligorski var utlending (polsk) kunne han ikke bli embetsmann, derfor ble han konstituert i stillingen. 20. april 1848 sluttet han for å delta i den polske frihetskamp.

1847 – 1906 Kanalvæsenet

Endelig ble et eget kanaldirektørembete, Kanalvesenet, gitt ansvar for vassdrag, innsjøer og kanaler. Hovedoppgavene var å gjøre elver og innsjøer framkommelige for tømmerfløting og transport, forebygge flomskader og følge opp sikring av statens eiendom mot flomskader og elvebrudd.

1849–1862 Christian Severin Balle Røyem

Kanaldirektør

Portrett Christian Severin Balle Røyem

Ingeniørpremierløytnant Balle Røyem (1813 –1874) overtok som kanaldirektør i 1849. Stortinget vedtok i 1854 at staten skulle delta mer aktivt i kanalutbyggingene. Dette førte til økte bevilgninger og en vesentlig ekspansjon i Kanalvesenet.

1862–1873 Johan Thullin Thams

Kanaldirektør

Portrett Johan Thullin Thams

Ingeniørløytnant Tullin Thams (1821 –1873) ble utnevnt til kanaldirektør i 1862. Han hadde tidligere vært arbeidsbestyrer ved Skien-Norsjø kanalen.

1873–1874 Jens Theodor Paludan Vogt

Midlertidig kanaldirektør

Portrett Jens Theodor Paludan Vogt

Sivilingeniør Pauldan Vogt (1830–1892) utnevnt i 1873 var den førte kanaldirektør med sivilingeniørutdannelse.

1874–1881 Lars Grøntvedt

Kanaldirektør

Portrett Lars Grøntvedt

Stabskaptein i ingeniørbrigaden. Grøntvedt (1827 –1881) overtok som kanaldirektør i 1874.

1881–1889 Thorvald Heiberg

Kanaldirektør

Portrett Thorvald Heiberg

Ingeniør Heiberg (1832 –1912) hadde sin utdannelse fra høyskoler i Tyskland. Han ble ansatt i 1874 og ble direktør i 1881, men jobbet i Kanalvesenet også fra 1857 –1861. Heiberg påpekte at vassdragene ville kunne spille en større rolle som kraftleverandør i industriens tjeneste enn som kommunikasjonsvei. I 1880-årene kjempet den vannkraftbaserte industrien og kanaldirektøren sammen en vellykket kamp mot nedleggelse av Kanalvesenet som eget direktorat.

1889 –1907 Gunnar Sætren

Kanaldirektør

Portrett Gunnar Sætren

Ingeniør Sætren (1843 –1928) jobbet i Kanalvæsenet i 41 år, de siste 18 år som kanaldirektør. Han ble den siste, og mest omstridte kanaldirektør –og den som fikk størst betydning for norsk vassdragsvesen. BandakNorsjøkanalen i Telemark, hydrologiske kart og vassdragsbeskrivelser samt initiativ til statens oppkjøp av fosser for kraftverk er markante resultater av hans arbeid På slutten av sin virketid som kanaldirektør fikk han mye kritikk for sine engasjementer i ”fossespekulasjon” og ikke minst for at han hadde personlige interesser i salget av A/S Rjukanfoss.

1907 – 1920 Vasdragsvæsenet

Interessene i vassdragene endret seg nå fra ferdsel og fløting til utnyttelse av vannfallene til energi for hjem og industri. Med endringene i lovverket og de nye oppgavene dette krevde av administrasjon, ble det reist spørsmål om navneendring for kanaldirektørembetet. Ved kgl.res. av 11. februar 1907 ble kanal- direktørens tittel endret til vassdragsdirektør og navnet på etaten til Vasdragsvæsenet.

1907 –1920 Ingvar Kristensen

Vassdragsdirektør

Portrett Ingvar Kristensen

Ingeniør Kristensen (1865 –1947) ble konstituert som vassdragsdirektør 12. september 1907. Han satt i stillingen til 1920, da han ble sjef for Fossedirektoratet i det nyopprettede NVE. Kristensen var fossedirektør fra 1920 til 1935. Han arbeidet i nær 50 år i statens tjeneste og ble i 1895 avdelingsingeniør i den nyopprettete hydrologiske avdeling etter å ha arbeidet blant annet ved Bandak-Norsjøanleggene. Han hadde teknisk høyskoleutdanning fra Tyskland.

1921 - 1997 Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE)

Arbeidsdepartementet fremmet et forslag om nyordning av Vassdragsvesenet og Elektrisitetsvesenets administrasjon for Stortinget i 1919. Forslaget bygde delvis på Vannfallkommisjonens forslag og tok først og fremst sikte på å skape en hensiktsmessig administrasjon for å gjennomgå en planmessig vannkraftutbygging og utbygging av landets elektrisitetsforsyning. Året etter vedtok Stortinget den nye ordningen.

1920–1925 Birger Stuevold-Hansen

Generaldirektør

Portrett Birger Stuevold-Hansen

Høyesterettsadvokat StuevoldHansen (1870 –1933) var den første generaldirektør i NVE. Han virket fra 9. juli1920 til 31.oktober 1925, da han etter eget ønske trådte tilbake. I perioden 1917 –1920 var han statsråd og viste seg som en meget dyktig administrator.

1925–1947 Olaf Rogstad

Generaldirektør

Portrett Olaf Rogstad

Ingeniør Rogstad (1877 –1959) ble ansatt i Kanalvæsenet i 1898 og ledet fra 1907 den hydrologiske avdeling i Vassdragsvesenet. Fra 1920 til 1925 var han vassdrags-og fløtningsdirektør. Rogstad var en av de fremste banebrytere for den norske hydrologi.

Under krigen (1942 –1945)

Under krigen ble Hans Skarphagen (1888 1971). konstituert som generaldirektør. Han var systemtro, og hadde en rekke viktige posisjoner og verv for øvrig innen byråkratiet. Han var også statsråd i Quislings regjering fra 1944. I spørsmålet om tyske interesser skulle få konsesjon til norsk vannkraft gikk han langt i retning av å gi tyskerne det de ønsket.

1947–1960 Fredrik Vogt

Generaldirektør

Portrett Fredrik Vogt

Vogt (1892 –1970) var professor og rektor ved Norges tekniske høgskole (NTH) da han ble utnevnt til generaldirektør. Han var bygningsingeniør med eksamen fra NTH. Arbeidet først ved flere kraftanlegg og ble ansatt i 1924 ved NTH. Raskt ble han en internasjonal anerkjent forsker. I de 13 år Vogt var generaldirektør, økte statens andel i kraftutbyggingen meget sterkt. Før krigen var statens andel av kraftproduksjonen under 10 %. Ut i 1960-årene kom andelen opp i over 30 %. Vogt er blitt karakterisert som ”den desiderte ener i norsk vannkrafthistorie”.

1960–1968 Halvard Roald

Generaldirektør

Portrett Halvard Roald

Sivilingeniør Roald (1913 –1968) var assisterende direktør i NVE under Vogt i tiden 1955 til 1960. Han hadde jobbet i ulike departement fra 1937 og var sist statssekretær i Industridepartementet før ham ble direktør i NVE i 1955. Han hadde eksamen fra NTH som kjemiingeniør.

1968–1975 Vidkunn Hveding

Generaldirektør

Portrett Vidkunn Hveding

Professor Hveding (1921 –2001) hadde eksamen som bygningsingeniør fra NTH. I hele sitt yrkesaktive liv arbeidet Hveding på ulike nivåer innen den norske energibransjen. Han ble professor i vassbygging ved NTH i 1958. I perioden 1961 1963 var han ansatt i NVE som administrerende direktør og stedfortreder for generaldirektøren. I 1965 ble han departementsråd i Industridepartementet inntil han ble leder av NVE i 1968. Hveding søkte i 1975 avskjed som generaldirektør blant annet fordi Stortinget unnlot å ta stilling til sentrale, men kontroversielle energipolitiske spørsmål. Hveding var for øvrig også olje-og energiminister fra 1981 –1983.

1975–1987 Sigmund Larsen

Generaldirektør

Sivilingeniør Larsen (1921 –2007) var i perioden 1965 –1975 fylkesingeniør i Hordaland og ble i 1974 statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han var i en årrekke medlem av NVEs hovedstyre.

1998– Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energiverk ble til Norges vassdrags- og energidirektorat. Skiftet skulle tydeliggjøre at NVE var et forvaltningsorgan og ikke en energiprodusent.

1987–1999 Erling Diesen

Generaldirektør 1987 –1991, vassdrags- og energidirektør 1991 –1999

Portrett Erling Diesen

Sivilingeniør Diesen (1932 –) tok eksamen ved NTH innen elektro sterkstrøm. Han var ansatt i NVE i periodene 1961 –1978 og 1980 1983 og hadde flere ledende stillinger i etaten. I 1978 –1980 var Diesen underdirektør i Oljeog energidepartementet. Fra 1983 til han ble generaldirektør i NVE i 1987 var han adm. direktør i Buskerud Energiverk. Etter omorganiseringen i NVE i 1991 ble lederstillingen omdøpt til vassdrags-og energidirektør.

1999–2011 Agnar Aas

Vassdrags- og energidirektør

Portrett Agnar Aas

Agnar Aas (1951 –) har eksamen fra 1976 ved jordskiftelinja ved Norges landbrukshøgskole. Aas var leder for Direktoratet for statens skoger/Statskog SF 1990 1998 før han ble tilsatt som NVEs leder.

2011–2018 Per Sanderud

Vassdrags -og energidirektør

Portrett Per Sanderud

Sosialøkonom Per Sanderud (1953 –) er utdannet ved Universitetet i Oslo med eksamen i 1979. Han kommer fra stillingen som president i EFTAS overvåkingsorgan, ESA. Han har blant annet bakgrunn som underdirektør i Finansdepartementet, ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, ekspedisjonssjef og departementsråd i Samferdselsdepartementet og departementsråd i Nærings-og handelsdepartementet.

2018– Kjetil Lund

Vassdrags -og energidirektør

Portrett Kjetil Lund

Kjetil Lund (1970 –) er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Bergen. En periode etter studiene forsket han på landbruksøkonomi i Statistisk sentralbyrå. Fra 1998 til 2003 var han ansatt i Finansdepartementet. I perioden 2003 til 2005 jobbet han for Finansdepartementet i et samarbeidsprosjekt med Tanzania. Fra 2005 til 2009 var han rådgiver ved Statsministerens kontor. Lund har særlig jobbet med klima- og energipolitikk, og han ledet i 2014 sekretariatet da Jens Stoltenberg var FNs spesialutsending for klima.

Kilder: Vann og energiforvaltning – glimt fra NVEs historie, Per Einar Faugli / - Oslo : NVE, 2012. [NVEs utgivelser].