Publisert 15.12.2017 , sist oppdatert 15.06.2021

Høring - endringer i regelverket for beredskap i energiforsyningen (avsluttet)

Forslag til et helhetlig og fremtidsrettet sikkerhetsregime for forsyningssikkerheten i en digitalisert energisektor.

Beredskapsforskriften (forskrift av 07.12.2012 om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen) gjelder både for nettvirksomhet og all kraftproduksjon: vannkraft, varmekraft, vindkraft og fjernvarme. Forskriften skal sikre at energiforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes sikkert og effektivt ved ekstraordinære situasjoner.

Høringen er avsluttet. (Frist for å komme med innspill i høringen var 20. mars 2018)

Innspill kan sendes med epost til NVE på nve@nve.no

NVE vil takke alle som har svart på høringen til beredskapsforskriften. Høring er en viktig del av å utvikle et regelverk som er både relevant, dekkende og praktisk mulig å etterleve. Vi har fått mange innspill og tilbakemeldinger som vi vil se på nå i det videre arbeidet med å ferdigstille forskriften.

Endringene omfatter i hovedtrekk tre ulike områder:

•    skjerping av krav innen IKT-sikkerhet
•    tydeligere krav til produksjonsanlegg
•    generelle endringer

Skjerping av krav innen IKT-sikkerhet

Norge har i dag en god forsyningssikkerhet av energi. Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde.

NVE har sett på behovet for å styrke arbeidet med å håndtere de risikoer som følger med digitaliseringen, ref. NVE Rapport 2017:26 – «Regulering av IKT-sikkerhet». Rapporten viser at dagens regelverk i stor grad samsvarer med internasjonale standarder og praksis, men med behov for ytterligere presisering i regelverket slik at virksomheter og systemer i energisektoren er beskyttet mot hele bredden av digitale trusler.

NVE mottatt flere innspill til forbedring av regelverket. Disse er bakt inn i dette forslaget til endring av beredskapsforskriften. I tillegg har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) utgitt grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Disse er et tillegg til eksisterende nasjonale og internasjonale standarder og er tatt hensyn til i høringsutkastet.

Endringene innebærer krav om plikt til grunnsikring av digitale informasjonssystemer og sikring av brytefunksjonaliteten i AMS-målere. I tillegg settes det strengere krav til geografisk kontroll for styring av driftskontrollsystemer.

Tydeligere krav til produksjonsanlegg

For å sikre forsyningssikkerheten er de største produksjonsanleggene underlagt beredskapsforskriften.

Krav til sikring av anlegg stilles gjennom bestemmelsene i kapittel 5 om klassifisering og sikringstiltak. Kravene stilles ved å angi et grunnleggende nivå og i tillegg mer spesifikke krav delt i tre klasser, der høyeste klasse gjelder de viktigste anleggene. Kravene stilles for anlegg, system eller annet som er eller kan bli av vesentlig betydning for virksomhetens ledelse, drift eller gjenoppretting i ekstraordinære situasjoner mot uønskede hendelser og handlinger, herunder adgang for uvedkommende.

NVE har vurdert muligheten for å forenkle kravene rettet mot produksjonsanlegg ved å endre grensene for klassifisering og hvilke konkrete anleggstyper som skal inkluderes. Med produksjonsanlegg menes anlegg for produksjon av elektrisk energi eller fjernvarme.

Generelle endringer

NVE har vurdert at det kunne være behov for å gjøre endringer i beredskapsforskriften på bakgrunn av de erfaringer som er gjort med forskriften siden ikrafttredelsen 1.1.2013.

Den 16. juni 2017 la Forsvarsdepartementet frem i statsråd forslag om en ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). NVE har vurdert hvilke bestemmelser som må endres og hvilke bestemmelser som bør endres i beredskapsforskriften som følge av ny sikkerhetslov.

NVE vil gjennomføre en ny vurdering av beredskapsforskriften når alle forskrifter under den nye sikkerhetsloven er utarbeidet. NVE vil komme tilbake til dette.