Publisert 03.06.2022

Vil prioritere store vannkraftprosjekter som gir regulerbar kraft

NVE venter vekst i konsesjonssøknader om større vannkraftprosjekter framover. Disse vil bli høyt prioritert hos NVE, fordi de bidrar med betydelig kraftproduksjon og viktig fleksibilitet til kraftsystemet.

Foto: Rune Engsæter/NVE

– Vi må både styrke kraftbalansen og effektbalansen i Norge framover. Den regulerbare vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og bidrar til begge deler. Vi forventer en økning i slike saker framover, og vi vil prioritere disse høyt i vår saksbehandling, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

Venter flere konsesjonssaker

På bakgrunn av økte prisforventninger og omlegging til kontantstrømskatt forventer NVE flere konsesjonssaker innenfor regulerbar vannkraft framover. Det dreier seg både om opprustning, utvidelse og nye prosjekter. Grovt anslått er det i størrelsesorden snakk om i overkant av 2000 MW ny installert effekt, og potensielle produksjonsøkninger på 1- 2 TWh.

– I tillegg til regulerbar vannkraft vil vi også prioritere høyt vilkårsrevisjoner og saker som gjelder EUs vanndirektiv. Dette er saker som bidrar til å ivareta viktige miljøverdier og en god vassdragsforvaltning, sier Lund.

– Alle saker vi mottar vil bli behandlet, men med en økende saksmengde, er det enda viktigere å være tydelig på våre prioriteringer. Det har vi tidligere også vært for nettsaker. Nå gjør vi det samme for vannkraft, avslutter Lund.

Prinsipper for NVEs prioriteringer framover

Hovedregelen er at de behandles kronologisk etter hvert som de kommer inn. Vår anbefalte prioritering vil imidlertid påvirke hvilke sakstyper som prioriteres og hvordan våre ressurser fordeles.

Gitt dagens kapasitet og med en økende mengde saker vil NVEs prioritering innenfor vannkraftkonsesjoner være som følger:

  • Hovedprinsippet er at sakene behandles kronologisk etter «først til mølla» prinsippet.
  • Følgende sakstyper prioriteres høyt:
    • Vilkårsrevisjoner og EUs vanndirektiv. Et viktig oppgaveområde fra OEDs side, og bidrar til å ivareta hensynet til vassdragsmiljø, vannkraftproduksjon og en sikker energiforsyning.
    • Ny regulerbar kraft i større vannkraftanlegg. Nye store vannkraftprosjekter som også eventuelt kan bidra med regulerbar kraft bør prioriteres høyt.
    • Opprusting/utvidelse av større anlegg. Opprusting/utvidelsesprosjekter i anlegg og vassdrag som allerede nyttes til vannkraftproduksjon bør prioriteres høyt. Bidrar til å utnytte vannkraftpotensialet i allerede utbygde vassdrag innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

 

Modellen viser prioriteringen av vannkraftsaker framover

Kontakt

NVEs pressetelefon
Tlf:489 97 667