Publisert 21.12.2016 , sist oppdatert 22.12.2016

Løyve til to og avslag til to små vasskraftverk i Fjaler

NVE gjev løyve til Tjøredalselva og Lønnebotn kraftverk, medan Øyrafossen og Yndestadhølen kraftverk får avslag. Alle dei planlagde kraftverka ligg i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane.

Dei to kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 7,1 GWh straum i eit medels år. Det svarar til straumbruken til om lag 350 husstandar. Prosjekta som fekk avslag, kunne samla gitt om lag 9,1 GWh/år.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftprosjekta. Alle prosjekta ligg i Guddalsvassdraget, som ble verna i verneplan IV.

Verknad på verneverdiane har vore det viktigaste tema i NVEs vurdering. Verneverdiane er mellom anna knytt til vassdraget si verdi som type- og referansevassdrag, biologisk mangfald, kulturminner, friluft- og landbruksinteresser. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som ikkje er i konflikt med verneverdiane, samstundes som dei har liten konflikt med andre ålmenne interesser. NVE har lagt vekt på at kraftverka bidrar med produksjon av fornybar energi.

For å redusere dei negative verknadane for dei ålmenne interessene, er det sett vilkår til kvart av prosjekta som har fått løyve. Det er etter NVE si meining ikkje mogeleg å endra prosjekta som har fått avslag på ein måte som gjer at verneverdiane ikkje vert svekka.

Les meir om kvart enkelt kraftverk:

Søkjar

Kraftverk

Produksjon (GWh)/år

Tjøredalselva kraft SUS

Tjøredalselva kraftverk

4,2

Øyrafossen kraft SUS

Øyrafossen kraftverk

Avslag

Yndestadhølen kraft SUS

Yndestadhølen kraftverk

Avslag

Lønnebotn kraft SUS

Lønnebotn kraftverk

2,9

 

 

 

Kontaktperson:

Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 901 98 216