Publisert 18.03.2022 , sist oppdatert 04.07.2023

Tussafoten

Tussafoten er et ustabilt fjellparti ved Øvre Eidfjord i Eidfjord kommune. Fjellpartiet beveger seg opp mot 8 cm per år og har et volum på opptil 13 millioner kubikkmeter. Store deler av Øvre Eidfjord kan rammes direkte ved skred fra Tussafoten. Deler av skredmassene kan gå i Eidfjordvatnet og forårsake en mindre flodbølge.

Det er kartlagt to scenarier for Tussafoten. Scenario A omfatter hele det ustabile fjellpartiet (ca. 13 millioner m3), mens scenario B omfatter en mindre østlig del av partiet på ca. 6 millioner m3. Årlig sannsynlighet for scenario A er vurdert til 1/500, mens årlig sannsynlighet for scenario B er beregnet til ca. 1/200.  Tussafoten klassifiseres som et ustabilt fjellparti med høy risiko. I løpet 2021 og 2022 har NVE instrumentert fjellpartiet med døgnkontinuerlig overvåking for å kunne varsle utsatt bebyggelse i god tid før et eventuelt skred utvikler seg.

Overvåkingen består av

  • en totalstasjon som måler mot 18 prismer i det ustabile fjellpartiet
  • en bakkebasert radar som måler bevegelser i fjellpartiet fra dalbunden
  • tre GPSer, hvorav en er referanse som står på fast fjell
  • fire reflektorer som måles fra satellitt, hvorav en er referanse.

I tillegg brukes kameraovervåking og det er satt opp en klimastasjon.

Skredfaren fra Tussafoten legger begrensinger på hvilke byggetiltak som er tillatt i utsatt område. Faresonene omfatter både direktetreff av skredmasser og sekundærvirkninger som følge av flodbølge i Eidfjordvatnet og oppdemming av Bjoreio. For mer informasjon om hvordan fare for fjellskred med sekundærvirkninger håndteres i arealplaner og byggesaker, se NVEs nettsider om arealplanlegging.

Oversikt over Tussafoten, med scenarioer og instrumentering.
Oversikt over Tussafoten, med scenarioer og instrumentering.
Oversikt over faresoner knyttet til fjellskred fra Tussafoten.
Oversikt over faresoner knyttet til fjellskred fra Tussafoten.