Tolga kraftverk - Planendring

Registreringsnummer
8085
Saksnummer
200905154
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
22.06.2018
Tiltakshaver
Opplandskraft DA
Fylke
Hedmark
Kommune
Tolga
Vassdragsområde
002.P6
Søkt produksjon
204.80 GWh

NVE anbefaler at Opplandskraft DA får tillatelse til omsøkte planendring for Tolga kraftverk.

Opplandskraft DA fikk ved kgl.res. av 21.04.2017 tillatelse til å bygge Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner. NVE har mottatt planendringssøknad for Tolga kraftverk. Planendringene går i hovedsak ut på å bygge et inntak med overløpsterskel på kote 586,0 istedenfor konsesjonsgitte inntak med lukedam på kote 587,43. Inntaket søkes flyttet omlag 140 m ovenfor konsesjonsgitt løsning. Nytt inntaksalternativ innebærer en oppdemming som er 1,43 m lavere enn konsesjonsgitt løsning og vil gi et inntaksbasseng som er rundt 1200 m kortere. Det planlegges fiskepassasje i selve overløpsterskelen i hovedelva istedenfor fiskebekk rundt dammen som i konsesjonsgitt løsning.

I tillegg søkes det om å flytte tverrslaget ved Tolga næringspark til tverrslag ved Kleven sør for tippområdet i Kåsdalen, samt endre vegtrasèen til kraftverksutløpet ved Eidsfossen. Av elektriske anlegg søkes det om å plassere kraftverkstransformatoren i friluft ved portalbygget i Erlia, istedenfor i fjell som er forutsatt i konsesjonen.

 

Opplandskraft mener de omsøkte endringene vil innebære reduserte naturinngrep, forbedret løsning for fiskevandring, mindre anleggsstøy ved boliger og reduserte utbyggingskostnader sammenlignet med konsesjonsgitt løsning.

 

Opplandskraft søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive kraftverket i henhold til de nye omsøkte utbyggingsløsningene og endret arealbehov fra konsesjonsgitt løsning. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.

Etter en helhetsvurdering er NVE kommet til at fordelene ved planendringen er større enn ulempene for allmenne interesser jf. vassdragsreguleringsloven § 5. Det tilrås at Opplandskraft DA får tillatelse til planendring av Tolga kraftverk i henhold til vassdragsreguleringsloven § 3.Tillatelsen gis på de samme forutsetninger og vilkår som fremgår av kgl. res. av 21.04.2017, men med justerte manøvreringsreglement og forutsetninger inntatt i tabellen under post 5. 

NVE anbefaler også at det gis tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Tolga kraftverk med tilhørende koblingsanlegg. Vi anbefaler videre at Opplandskraft DA gis samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse etter oreigningsloven §§ 2 og 25 dersom minnelige avtaler ikke oppnås. 

Se NVEs innstilling i filer til høyre