Konsesjonssak - NVE

Ånstadblåheia vindkraftverk

Tiltakshaver
ÅNSTADBLÅHEIA VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200602101;200703469;201305693
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.06.2014
Fylke
Nordland
Kommune
Sortland – Suortá
Søkt produksjon
170.00 GWh
Søkt effekt
50.00 MW

Anleggsarbeidene til Ånstadblåheia vindkraftverk hadde oppstart 06.03.2017. Vindkraftverket ble satt i drift i 2018.

NVE har gitt konsesjon til Ånstadblåheia Vindpark AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune, Nordland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 50,00 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Ånstadblåheia vindkraftverk 25.05.2012, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 28.08.2013. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 06.03.2017. Endelig utbyggingsløsning vil bestå av 14 turbiner av typen Vestas 3,6 MW og ha en samlet installert effekt på 50,4 MW. Det interne veinettet i vindkraftverket vil ha en samlet lengde på om lag 11,2 km.

Etter søknad av 06.05.2014 om endret spenning på transformator og jordkabel, ble det utstedt en oppdatert anleggskonsesjon 05.06.2014.

NVE har i vedtaket lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet. En realisering av Ånstadblåheia vindkraftverk vil ha positiv effekt på forsyningssikkerheten i Vesterålen. Vindkraftverket vil medføre positive økonomiske virkninger for Sortland kommune både i anleggs- og driftsfasen. Etter NVEs vurdering er de samlede fordelene ved vindkraftverket større enn ulempene. NVE konstaterer at prosjektet har god politisk forankring lokalt og regionalt. Sortland formannskap og Nordland fylkesting har i enstemmige vedtak stilt seg positive til en utbygging av Ånstadblåheia vindkraftverk. NVE har fastsatt en rekke vilkår i konsesjonen, som blant annet krav om utarbeidelse av miljø- og transportplan og at NVE kan kreve undersøkelser av mulige virkninger for naturmangfoldet i driftsperioden.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=