Konsesjonssak - NVE

Tysvær vindkraftverk

Tiltakshaver
TYSVÆR VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200301939;200700493;200706048;201306466;201605117
Status
Konsesjon gitt
Dato
24.09.2015
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær
Søkt produksjon
160.82 GWh
Søkt effekt
47.30 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente 18.12.2019 Tysvær Vindpark AS sin søknad om endring av konsesjonen og detaljplanen og miljø-, transport og anleggsplanen (MTA) for Tysvær vindkraftverk. NVE godkjente også MTA for nettilknytningen av vindkraftverket, og det ble gitt ekspropriasjonstillatelse for utvidelse av klausuleringsbredde og mindre justeringer av nettilknytningen. Samtlige vedtak ble påklaget. Olje- og energidepartementet (OED) vedtak av 16.04.2020 stadfestet NVEs godkjenninger. I OEDs vedtak gis konsesjonen til Tysvær vindkraftverk virkning som statlig arealplan . 

OEDs vedtak, NVEs godkjenninger, samt øvrig saksutredning ligger i listen over dokumenter til høyre på denne siden.

NVE ga 20.12.2006 Tysvær Vindpark AS konsesjon til å bygge og drive Tysvær vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. NVEs vedtak ble stadfestet etter klagebehandling i OED 24.06.2008. Konsesjonsvilkårene har senere blitt endret i samsvar med nyere praksis. Det vises til oppdatert anleggskonsesjon av 24.09.2015.

OED vedtok statlig reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Tysvær vindkraftverk 12.06.2009.

I henhold til vilkår i anleggskonsesjonen skal konsesjonær utarbeide detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for vindkraftverket. Planene må være godkjent av NVE før konsesjonær kan begynne å bygge anlegget. I vedtak av 21.03.2017 godkjente NVE detaljplan og MTA for Tysvær vindkraftverk. Vedtaket ble ikke påklaget.

NVEs saksbehandler for MTA- og detaljplanen er Anne Johanne Kråkenes (ajk@nve.no).