Konsesjonssak - NVE

Senking av HRV i Igesundvatnet

Registreringsnummer
8624
Saksnummer
202016106
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Fysiske inngrep i vannstrengen
Underordnet sakstype
Senking/flytting
Status
Søknad
Tiltakshaver
HERØY VASSLAG SA
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Herøy i Møre og Romsdal
Vassdragsområde
096.6

Herøy vasslag SA søker om permanent senking av vasstand i Igesundvatn. For å oppnå tilstrekkeleg tryggleik ved dammen, etter damsikkerhetsforskrifta, er det behov for ei permanent senking av HRV frå kote 121,05 til kote 119,2. Senking av vasstand skjer ved at det skal lagast ei 5 meter brei slisse i dagens dam. Anleggsarbeidet er rekna å ta om lag 3 månader og skal gjennomførast utanom hekketida for fugl. Under anleggsarbeida blir magasinet senka til kote 117,45 gjennom tappeventilar. Det skal også sleppast minstevassføring gjennom tappeventilane på minimum 3 l/s i anleggsperioden. Det blir også sleppt minstevassføring under oppfylling til ny HRV etter at arbeidet er avslutta.