Uttak av vann og regulering av Første Bresjavatn og Kvasstindvatn

Registreringsnummer
8081
Saksnummer
201801408
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
LØDINGEN FISK AS
Fylke
Nordland
Kommune
Lødingen
Vassdragsområde
177.8Z

NVE har mottatt søknad fra Lødingen Fisk AS, datert 23.1.2018, om tillatelse til uttak av vann og regulering av Kvasstindvatn i Lødingen kommune.

 

NVE ga i 2009 Lødingen Fisk AS konsesjon til uttak av vann og regulering på 0,3 meter av Første Bresjavatn. Det ble samtidig gitt konsesjon til Kvasstindvatn kraftverk for uttak av vann og regulering av Kvasstindvatn med 11 meter. I konsesjonen ble det anført at kraftverket primært skulle kjøres etter vannbehovet til Lødingen Fisk AS.

Kvasstindvatn kraftverk har fått utsatt byggefrist til 23.11.2019, men det er usikkert om tiltaket blir realisert. Lødingen Fisk AS har dermed ikke tilgang på vann i Kvasstindvatn til sin produksjon og har periodevis svært lite vann tilgjengelig. Som en følge av dette ga NVE i 2015 en midlertidig tillatelse til å etablere en hevertløsning i Kvasstindvatn for å gjøre deler av magasinet tilgjengelig.

Det søkes nå om å ta ut vann og regulere Kvasstindvatn med 11 meter mellom kote 444 og kote 433 til settefiskproduksjon. Dette er tenkt ved styrt boring inn i vannet fra kote 433 til kote 431, samt at det etableres et helautomatisk system for slipp av vann til Kvasstindelva som styres av vannstanden i Første Bresjavatn. Det er foreslått slipp av minstevannføring på 30 l/s gjennom hele året.

Lødingen Fisk AS planlegger samtidig en betydelig økning i produksjonen i settefiskanlegget fra 4 til 6 mill. settefisk. Da størrelsen på smolten skal økes medfører utvidelsen en økning i maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra 400 til 900 tonn. Utvidelsen skal ikke medføre økt maksimalt uttak, men det gjennomsnittlige uttaket over året vil øke fra 24 m3/min til 42 m3/min