Uttak av vann og regulering av Første Bresjavatn og Kvasstindvatn

Registreringsnummer
8081
Saksnummer
201801408
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
20.06.2018
Tiltakshaver
LØDINGEN FISK AS
Fylke
Nordland
Kommune
Lødingen
Vassdragsområde
177.8Z

NVE gir Lødingen Fisk AS tillatelse etter vannressursloven § 8 til regulering og uttak av vann fra Kvasstindvatn og Første Bresjavatn til produksjon av settefisk.

 

NVE har tidligere gitt konsesjon til regulering av Kvasstindvatn med 11 meter, til settefisk og kraftproduksjon. Det nå omsøkte tiltaket vil gi noe mindre fordeler ved at fallet ikke utnyttes til kraftproduksjon. Samtidig vil tiltaket gi mindre påvirkning på vassdraget ved at driftsvann slippes til Kvasstindelva og det er planlagt slipp av minstevannføring. Reguleringen vil også føre til jevnere vannstand i Første Bresjavatn, stabil vanntilgang for settefiskanlegget og muligheter for økt produksjon.

 

Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene mener NVE at fordelene av det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt.