Ytteråa kraftverk

Registreringsnummer
7385
Saksnummer
201401372
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
YTTERÅA KRAFTVERK AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Høylandet
Vassdragsområde
142.31Z
Søkt produksjon
6.60 GWh

 

 

Ytteråa kraftverk AS - Søknad om tillatelse til å bygge Ytteråa kraftverk i Høylandet kommune i Trøndelag - høring

 

 

 

NVE har mottatt søknad fra Ytteråa kraftverk AS, datert 29.08.2018, om tillatelse til å bygge Ytteråa kraftverk i Høylandet kommune.

 

Ytteråa kraftverk AS søker om ombygging/utvidelse av eksisterende kraftverk i Ytteråa.

 

Planlagt kraftverk vil utnytte et fall på omtrent 62 meter med inntak ved kote 64, og avløp ved omtrent kote 2. Nedbørfeltet for planlagt inntak til Ytteråa kraftverk utgjør ca. 25.2 km2, og middelvannføringa er beregnet til 1.95 m3/s. Planlagt minstevannføring vil være 209 l/s i sommerperioden og 86 l/s i vinterperioden. Samla installert effekt vil være ca. 2.3 MW. Årsproduksjonen er beregnet til 6.6 GWh.

 

Det legges nytt GRP-rør i nedgravd rørtrasé fra inntak til kraftstasjon på østre side av elva, i samme trasé som dagens rørledning. Lengde på vannvei utgjør 800 meter. Det planlegges å benytte eksisterende bil- og anleggsveier for anleggsarbeider samt forlengelse av vei på 350 meter opp til inntaksdam.

 

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Ytteråna kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

 

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på

 

www.nve.no/konsesjonssaker

 

, og den blir kunngjort

 

av NVE.