Konsesjonssak - NVE

Utvidelse av Tveiten transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202004405
Status
Søknad
Dato
23.04.2020
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Tønsberg

Statnett søker om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å utvide Tveiten transformatorstasjon i Tønsberg kommune i Telemark og Vestfold fylke.

Statnett søker om konsesjon i medhold av energiloven for utvidelse av Tveiten transformatorstasjon i Tønsberg kommune i Telemark og Vestfold fylke. Statnett søker om å bygge nye elektriske anlegg inne på dagens stasjonsområde, blant annet ny transformator. Statnett søker også om å utvide dagens stasjonsområde sørover. I dette området går Tveitenbekken i dag, så Statnett planlegger å legge om og åpne bekkeløpet. I forbindelse med anleggsarbeidet planlegger Statnett flere midlertidige anleggs-, rigg- og lagerplasser i området rundt transformatorstasjonen. Statnett begrunner søknaden med at det er behov for å skifte ut dagens kontrollanlegg, behov for nytt kontrollrom og at det er planer om økt forbruk i området, blant annet til planlagt datasenter.

Kapasitetsøkningen i Tveiten transformatorstasjon er utløst av Statkraft sitt planlagte datasenter i Skien, der Google har kjøpt tomten. Statkraft har også en tomt i Sandefjord (Sundland), hvor det er planlagt datasenter. Statnetts tiltak i Rød og Tveiten stasjoner vil gi økt kapasitet mellom transmisjonsnettet og regionalnettet til Skagerak Nett, nærmere bestemt 132 kV-driften som forsynes fra Rød, Tveiten og Hof. Det er mange planer om økt forbruk i dette området.

Statnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.

Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo