Timbra kraftverk

Registreringsnummer
5437
Saksnummer
200801824
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
12.11.2009
Tiltakshaver
Timbra Kraft (SUS)
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Gloppen
Vassdragsområde
087.CB2B
Søkt produksjon
9.61 GWh

Timbra kraftverk i Timbervadelva er planlagt med ein installert effekt på 2,5 MW og ein årleg produksjon på 8,3 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 420 husstandar. Utbygginga vil medføre nokre negative verknader for landskap og friluftsliv. NVE meiner likevel det vil vere mogleg å bøte på ein del av dei negative verknadene ved slepp av tilstrekkeleg minstevassføring. Minstevassføring vil bli særskilt aktuelt om sommaren når bruken av området er størst, og gjennom miljøtilpassing av dei planlagde inngrepa. NVE vurderar nytten av tiltaket som større enn skadane og ulempene for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Timbra kraftverk på fastsette vilkår.