47(132)kV kabelanlegg mellom Raa-Sandem transformatorstasjon

Tiltakshaver
HAFSLUND NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841778
Status
Søknad
Dato
19.11.2018
Fylke
Østfold
Kommune
Fredrikstad

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Hafslund Nett AS om å erstatte eksisterende 47 kV oljekabelanlegg mellom Raa og Sandem med et nytt kabelanlegg. Ny kabel planlegges dimensjonert for fremtidig drift på 132 kV spenningsnivå. Det søkes i tillegg om å oppgradere kabelendemastene ved Torp og Evje. 

Bakgrunnen for omsøkte tiltak er behov for utskifting av den gamle oljekabelen på grunn av alder og teknisk tilstand. En feil på anlegget kan ifølge Hafslund Nett medføre ett lengre strømbrudd for mange husstander. For å opprettholde en sikker kraftforsyning til kundene i området, søker Hafslund Nett om å bygge en ny kabel mellom Raa og Sandem. Total lengde på ny kabel er ca. 420 meter.

Traseen vil berøre områder med vei, næringsareal og mindre grøntområder/parkanlegg og traseen vil krysse Glomma. Eksisterende kabelendemast ved Evje skal rives og erstattes med en mast dimensjonert for 132 kV spenning. Ved Torp vil den eksisterende kabelendemasten bygges om for innkobling av nye 47 kV kabler.

Nytt anlegg bygges for fremtidig drift på 132 kV spenningsnivå, men foreløpig vil Hafslund Nett drifte anlegget på 47 kV spenning.