Hundåga kraftverk

Registreringsnummer
4682
Saksnummer
200705349
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Fylke
Nordland
Kommune
Lurøy
Vassdragsområde
157.531
Søkt produksjon
8,10 GWh

Søknad om konsesjon for Hundåga kraftverk

Rødøy-Lurøy kraftverk AS fikk konsesjon den 15.12.2009 til å bygge Hundåga kraftverk. Vedtaket gjaldt under forutsetning av at arbeidet startet opp senest 5 år fra vedtaksdato og ble fullført innen ytterligere fem år. Konsesjonen ble overført til Nord-Norsk Småkraft i 2014. Det ble da presisert at byggefristen gjelder fra opprinnelig konsesjonsdato og således gikk ut 15.12.2014. SKS Produksjon AS søker derfor nå om ny konsesjon.

Søknaden gjelder i stor grad samme tiltak som det ble gitt konsesjon til i NVEs vedtak 20.12.2011. Kraftverket skal utnytte fallet mellom kote 284 (HRV) i Hundåga til kote 5 ved bukte Sila. Vannet føres ca. 1,6 km ned til kraftstasjonen, i boret tunnel første delen og nedgravd/sprengt rørgate videre. Installert effekt vil være 1,9 MW og en forventet samlet årsproduksjon på 8,1 GWh. Det skal slippes minstevannføring på 40 l/s hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Hundåga kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinje.