Vardafjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
VARDAFJELLET VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200803409;201707968
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.08.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes
Søkt produksjon
102.00 GWh
Søkt effekt
30.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt to søknader om endringer av Vardafjellet vindkraftverk. I den ene søknaden mottatt 14.08.2019 søkes det om å flytte 22kV/400V nettstasjon og koblingsanlegg. I den andre søknaden mottatt 14.10.2019 søkes det om tillatelse til å endre turbintype fra Senvion M-118 til Vestas V-117. Endring av turbintype vil gi mindre endringer av støyvirkninger og skyggekast fra turbinene. Søknadene med vedlegg er tilgjengelig til høyre på denne siden. 


Norges vassdrags- og energidirektorat har meddelt Vardafjellet Vindkraft AS konsesjon for bygging og drift av Vardafjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning og tilhørende infrastruktur 18.12.2014. Konsesjonsvedtaket ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 23.03.17 med enkelte tilleggsvilkår. Det vises til gjeldende konsesjon av 05.04.17. 

NVE mottok detaljplan og MTA for Vardafjellet vindkraftverk 24.10.17. NVE godkjente MTA og detaljplan for Vardafjellet vindkraftverk 15.02.2018. Vedtaket ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 29.06.2018. 

Vardafjellet Vindkraft AS søkte 12.11.2018 om å endre plassering av vindturbin T7 og endre turbintype til Senvion M-118. NVE godkjente endringene i vedtak av 26.11.2018. Vedtaket ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 18.03.2019.

Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på ca. 30 MW, noe som gir en årsproduksjon på 90 GWh. Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved anlegget overveiende sammenlignet med de ulemper tiltaket medfører.

Anlegget er under bygging fra og med våren 2019

Sandnes kommune  søkt utvidet frist for merknader til 04.12.2019. Blant kommunens begrunnelse fremkommer det at de vil gjøre en kontrollberegning av støyberegningene i søknaden, og at dette vil ta litt tid. NVE har derfor gitt kommunen utvidet frist som omsøkt til 04.12.2019. Unntaket er innspill til plasseringen av  nettstasjonen omsøkt i brev av 14.08.2019. For dette gjelder fortsatt fristen for merknader fastsatt til 18.11.2019, også for kommunen.

Fylkeskommunen får også utvidet frist som omsøkt til 29.11.2019. Unntaket er innspill til plasseringen av  nettstasjonen omsøkt i brev av 14.08.2019. For dette gjelder fortsatt fristen for merknader fastsatt til 18.11.2019, også for fylkeskommunen.