Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Gomsrud - Skollenborg

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GLITRE ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201905376
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.02.2022
Fylke
Viken
Kommune
Kongsberg

NVE har i vedtak den 1.2.2022 gitt Glitre Energi Nett tillatelse til oppgradering av eksisterende kraftledning mellom Gomsrud og Skollenborg. Vedtaket ble påklaget. Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 12.8.2022.

Glitre Energi Nett har fått tillatelse til å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Gomsrud transformatorstasjon og Skollenborg transformatorstasjon. Den nye ledningen skal gå  i same trasé som den eksisterende 66 kV ledningen, som skal rives og erstattes av den nye. Glitre Energi Nett har også fått ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av den nye ledningen.

Bakgrunnen for tillatelsen er det er nødvendig å oppgradere nettet inn til og rundt Kongsberg for å sikre forsyningen til eksisterende og nye kunder.  I tillatelsen har NVE satt vilkår om at Glitre Energi Nett skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan før byggingen kan starte. NVE har også satt andre vilkår som skal redusere de negative virkningene av utbyggingen, herunder vilkår om begrenset skogrydding og merking av linene for å gjøre dem synligere for fugl der ledningen går nær eller krysser Numedalslågen. 

Den 1.2.2022 har NVE også gitt Glitre Energi Nett tillatelse til å oppgradere ledningen på strekningen Bevergrenda-Stengelsrud-Glabak. Denne ledningen kan du lese mer om her: 132 kV kraftledning Bevergrenda-Stengelsrud-Glabak.