Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV kraftledninger Fagrafjell–Vagle og Vagle–Stokkeland, utvidelse av Vagle transformatorstasjon og riving av Stokkeland stasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834091
Status
Klage oversendt OED
Dato
01.07.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Sandnes, Time

NVE har gitt Lnett AS konsesjon til to nye 132 kV kraftledninger mellom Fagrafjell transformatorstasjon og Vagle transformatorstasjon, og videre til Stokkeland transformatorstasjon, å utvide Vagle transformatorstasjon og å rive anlegg i Stokkeland transformatorstasjon. Anleggene ligger i Sandnes og Time kommuner i Rogaland. NVEs vedtak er påklaget på strekningen Fagrafjell-Vagle, og er oversendt Olje- og energidepartementet til endelig avgjørelse.

Lnett har fått tillatelse til å bygge to ca. 3,2 km lange, parallelle luftledninger fra Fagrafjell transformatorstasjon til Vagle transformatorstasjon. Mellom Vagle og Stokkeland transformatorstasjoner har Lnett fått tillatelse til å bygge to ca. 1,1, km lange jordkabelsett i felles grøft. De nye ledningene skal kobles sammen med eksisterende ledninger mot Tronsholen ved Stokkeland. Lnett har samtidig fått konsesjon til å utvide Vagle transformatorstasjon med 650 kvm bygg og 4,9 dekar stasjonsområde, og fjerne sine anlegg i Stokkeland transformatorstasjon.

Statnett har samtidig fått tillatelse til å rive Stokkeland transformatorstasjon og legge om eksisterende 300 kV ledninger der de krysser stasjonsområdet.

NVE har gitt konsesjon til tiltakene, fordi det ikke lenger er behov for Stokkeland transformatorstasjon som transmisjonsnettpunkt når nye Fagrafjell transformatorstasjon settes i drift. Det vil da være mer fornuftig å forsyne regionalnettet fra Vagle fremfor Stokkeland, slik at alle anleggene i Stokkeland transformatorstasjon kan fjernes og området tilbakeføres til friområde.

Lnett og Statnett skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidet kan starte. NVE har blant annet satt vilkår for å redusere risikoen for at fugl kolliderer med linene eller forstyrres av anleggsarbeidet, og om kamuflering av mastene i skogen ved Rabnafjellet.

Lnett og Statnett har også fått ekspropriasjonstillatelse til rettigheter for å gjennomføre tiltakene, for det tilfelle det ikke er mulig å oppnå minnelige avtaler med alle grunneiere og rettighetshavere. Informasjon om hva det innebærer finner dere her: www.nve.no/grunneierinfo.