132 kV kraftledninger Fagrafjell–Vagle og Vagle–Stokkeland, utvidelse av Vagle transformatorstasjon og riving av Stokkeland stasjon

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834091;202212978
Status
Konsesjon gitt
Dato
20.04.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Sandnes, Time

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har mottatt miljø- transport- og anleggsplan (MTA) for to nye 132 kV kraftledninger mellom Fagrafjell transformatorstasjon og Vagle transformatorstasjon, og to 132 kV kabler fra Vagle videre til Stokkeland transformatorstasjon. MTA skal være godkjent av NVE før anleggsstart, og planene er nå sendt på høring. Dokumentene er tilgjengelige til høyre på denne siden. NVE ber om eventuelle innspill til anleggets utforming og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres innen 17. mars 2023

MTA er en plan for hvordan ledningene og kablene skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Lnett skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis. 

Planene skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere. 

Lnett fikk endelig konsesjon i medhold av energiloven til utbygging av kraftledningene Fagrafjell-Vagle-Stokkeland i 2022.

NVEs saksbehandler av MTA er Birte Margrete Torp Maaseide (bmtm@nve.no)

NVE har gitt Lnett AS konsesjon til to nye 132 kV kraftledninger mellom Fagrafjell transformatorstasjon og Vagle transformatorstasjon, og videre til Stokkeland transformatorstasjon, å utvide Vagle transformatorstasjon og å rive anlegg i Stokkeland transformatorstasjon. Anleggene ligger i Sandnes og Time kommuner i Rogaland. NVEs vedtak er påklaget på strekningen Fagrafjell-Vagle, og er oversendt Olje- og energidepartementet til endelig avgjørelse.

Lnett har fått tillatelse til å bygge to ca. 3,2 km lange, parallelle luftledninger fra Fagrafjell transformatorstasjon til Vagle transformatorstasjon. Mellom Vagle og Stokkeland transformatorstasjoner har Lnett fått tillatelse til å bygge to ca. 1,1, km lange jordkabelsett i felles grøft. De nye ledningene skal kobles sammen med eksisterende ledninger mot Tronsholen ved Stokkeland. Lnett har samtidig fått konsesjon til å utvide Vagle transformatorstasjon med 650 kvm bygg og 4,9 dekar stasjonsområde, og fjerne sine anlegg i Stokkeland transformatorstasjon.

Statnett har samtidig fått tillatelse til å rive Stokkeland transformatorstasjon og legge om eksisterende 300 kV ledninger der de krysser stasjonsområdet.

NVE har gitt konsesjon til tiltakene, fordi det ikke lenger er behov for Stokkeland transformatorstasjon som transmisjonsnettpunkt når nye Fagrafjell transformatorstasjon settes i drift. Det vil da være mer fornuftig å forsyne regionalnettet fra Vagle fremfor Stokkeland, slik at alle anleggene i Stokkeland transformatorstasjon kan fjernes og området tilbakeføres til friområde.

Lnett og Statnett fikk krav om å utarbeide miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidet kan starte. NVE har blant annet satt vilkår for å redusere risikoen for at fugl kolliderer med linene eller forstyrres av anleggsarbeidet, og om kamuflering av mastene i skogen ved Rabnafjellet.

Lnett og Statnett har også fått ekspropriasjonstillatelse til rettigheter for å gjennomføre tiltakene, for det tilfelle det ikke er mulig å oppnå minnelige avtaler med alle grunneiere og rettighetshavere. Informasjon om hva det innebærer finner dere her: www.nve.no/grunneierinfo.