Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Søknad om ekspropriasjonstillatelse for ny 420 kV kraftledning Åfjord - Snilldal

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202205147
Status
Søknad
Dato
12.12.2022
Fylke
Trøndelag
Kommune
Indre Fosen, Åfjord, Orkland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad og søknad om ny ekspropriasjonstillatelse fra Statnett SF for bygging av ny 420 kV kraftledning mellom Åfjord og Snilldal. Ledningen berører Åfjord, Indre Fosen og Orkland kommuner i Trøndelag fylke.

Statnett SF fikk den 26.08.2013 anleggskonsesjon om ekspropriasjonstillatelse til å bygge en 420 kV kraftledning fra Åfjord til Snilldal. For at ekspropriasjonstillatelsen skal være gyldig må Statnett begjære skjønn innen ett år. Dette har de ikke gjort, og ekspropriasjons­tillatelsen har derfor falt bort. I forbindelse med at Statnett nå planlegger å starte opp bygging av ledningen, søker de nå om fornyet ekspropriasjonstillatelse. Statnett søker om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo

 

I tillegg søker Statnett om mindre endringer på den tekniske løsningen som tidligere er konsesjonsgitt. Endringene er noen mindre traséjusteringer, samt endrede løsninger for muffestasjonene på Selvneset og Aunfjæra.

 

Ved NVEs behandling av søknaden om ekspropriasjon skal vi vurdere hvorvidt fordelene som oppnås ved bygging av ledningen er større enn ulempene den enkelte grunneier/rettighetshaver får som følge av ekspropriasjonen. Denne avveiingen ble også foretatt da Statnett fikk tillatelse til å bygge ledningen i 2013. NVE må nå gjøre en ny vurdering av dette og vi ønsker gjennom en offentlig høring å få innspill til om det er endrede forhold som vi må ta med i vår vurdering av ekspropriasjonstillatelsen på nytt. I tillegg ønsker NVE synspunkter på de endrede tekniske løsningene Statnett nå søker om tillatelse til.