Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Harstveitbekken kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7588
Saksnummer
201503867,202117909
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
23.11.2016
Tiltakshaver
SMÅKRAFT GREEN BOND 2 AS
Fylke
Agder
Kommune
Åmli
Vassdragsområde
019.CZ
Søkt produksjon
0,98 GWh

Løyve til auka slukeevne i Harstveitbekken kraftverk

NVE gjev Harstveitbekken kraft AS løyve til å overføre Skrebekk til Harstveitbekken kraftverk og auke slukeevna og installert effekt i Harstveitbekken kraftverk i Åmli kommune i Aust-Agder. NVE gjev ikkje løyve til regulering av inntaksmagasinet. Harstveitbekken kraftverk vart bygd konsesjonsfritt i 2009 og har no fått løyve til å auke produksjonen i eksisterande kraftverk, tilsvarande 1 GWh. NVE legg vekt på at tiltaket vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med akseptable verknadar for naturmiljø og landskap. Avslaget på reguleringa er i hovudsak grunngjeve med at reguleringa vil gje liten energigevinst, og samstundes ha noko negativ verknad på landskap og auka den samla belastninga på vassdraget nedanfor kraftverket ved endra driftsmønster i kraftverket.