Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Hellefoss kraftverk - Innkalling til konsesjonsbehandling

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7488
Saksnummer
201405888
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Innkalling til konsesjonsbehandling § 66
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
04.09.2020
Tiltakshaver
HELLEFOSS KRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Øvre Eiker
Vassdragsområde
012.B1

Ved kgl. res. av 04.09.2020 fikk Hellefoss Kraft AS konsesjon til videre drift av Hellefoss kraftverk i Drammensvassdraget.

Etter krav frå Fylkesmannen i Viken og fiske- og grunneigarinteresser blei det konsesjonsfrie Hellefoss kraftverk innkalla til konsesjonshandsaming. På bakgrunn av søknaden fra Hellefoss Kraft AS, NVE si innstilling og OED si etterfølgande sakshandsaming er det no gitt konsesjon til vidare drift av kraftverket. Kraftverket har ein installert effekt på 11,4 MW og ein årsproduksjon på om lag 81 GWh.

I perioden 1.5-31.10 det slippast mellom 6 og 20 m3/s vatn forbi dammen for at laks og sjøaure kan finne og bruke fisketrappa. Konsesjonæren skal, på basis av ein godkjent plan, lage ei utgreiing om ei nærare størrelse på slippet, og som skal fastsettast av NVE. I særeigne situasjoner kan vasstanden i inntaksdammen senkast med inntil 50 cm under normal vasstand på kote 7,2, for å hindre stranding av fisk som følge av rask senking av vasstanden nedstraums kraftverket. Det skal og etablerast ordning for at fisk og ål kan vandre forbi dammen på veg nedover vassdraget.

Eit utval av sakas dokument er lagt ut på denne sida. Nummereringa av dokument har inga meining utover å sortere dei, og kan bli endra.