Okla vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
RENANTIS NORWAY AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200403198;200704489;201704187
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.12.2013
Fylke
Vestland
Kommune
Stad
Søkt produksjon
71,40 GWh
Søkt effekt
21,00 MW

NVE mottok søknad om utsatt frist for idriftsettelse 04.03.2020. NVE godkjente søknaden i vedtak av 24.03.2020. Vedtaket ble påklaget. Olje- og energidepartementet  stadfestet NVEs vedtak 29.06.2020.

NVE har gitt konsesjon til Falck Renewables Vind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Okla vindkraftverk i Stad kommune, Vestland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 21,00 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Okla vindkraftverk 17.12.2013, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 12.06.2015. 

I henhold til konsesjonen post 12 og 13 skal det utarbeides en detaljplan og MTA, som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE mottok detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Okla vindkraftverk 23.06.2017. NVE mottok endringer til planene i brev av 01.11.2017. NVE godkjente fremlagte planer i vedtak av 16.11.2017 med vilkår. Vedtaket ble ikke påklaget. NVE mottok søknad om endringer den 16.04.2019, som omfatter reduserte antall vindturbiner fra seks til fem, ny turbintype, hvor høyden er endret til 148,5 meter for alle fem vindturbinene og kildestøyen er redusert, i tillegg er turbinposisjonene justert og den interne veitraseen justert og noe redusert. NVE godkjente endringene i vedtak av 24.06.2019. Vedtaket ble påklaget og OED stadfestet NVEs vedtak 24.03.2020.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=