Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nettutbedring Daltrøa - Kolsvik i forbindelse med Ytre Vikna 2

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
TENSIO TN AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200706130
Status
Vedtak om endring av vilkår/frister/ytelse
Dato
11.11.2020
Fylke
Nordland, Trøndelag
Kommune
Bindal, Namsos, Nærøysund

NVE avslår søknaden om forlenget frist for idriftsettelse av nettilknytningen til vindkraftverket Ytre Vikna II. De aktuelle anleggene består av en 132 kV kraftledning mellom Saltbotn og Kolsvik på ca. 68,6 km, en 66 kV kraftledning mellom Daltrøa og Strand på ca. 46,6 km, samt utvidelser av Rørvik, Årsandøy og Kolsvik transformatorstasjoner.

NVE legger til grunn at dagens løsning er basert på utredninger gjort for lang tid siden, og at nettilknytningen har fått utsatt frist for idriftsettelse flere ganger tidligere.

NVE vurderer at dagens konsesjonsgitte løsning med tilknytning av Ytre Vikna II ikke lenger er den samfunnsøkonomisk beste løsningen. En alternativ løsning med tilknytning mot Namsos vil gi lavere investeringskostnader, taps- og avbruddskostnader og vil bedre utnytte dagens nett.

NVE vurderer dermed at det nå ikke er grunnlag for å gi videre utsatt frist for idriftsettelse for de omsøkte anleggene. Det følger av konsesjonsvilkår i anleggskonsesjonene at «Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.»