Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Herje kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
4535
Saksnummer
200700976
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
11.05.2009
Tiltakshaver
RAUMA ENERGI PRODUKSJON AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Rauma
Vassdragsområde
104.11A
Søkt produksjon
10,70 GWh

NVE gjev Rauma Energi AS løyve til å bygge Herje kraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Kraftverket vil gje ein årleg produksjon på om lag 11 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 550 husstandar.

NVE gjev ikkje løyve til å regulere Herjevatnet med 0,5 m. NVE meiner fordelane ved reguleringa i form av auka kraftproduksjon ikkje veg opp for skadar og ulemper som påførast allmenne interesser.

Herje kraftverk vil nytte eit fall på 365 m over ein knapt 2 km lang strekning i Herjeelva. Vatnet vert ført i nedgraven røyrgate til kraftstasjonen. Frå kraftstasjonen blir vatnet tilbakeført til Herjeelva.

Av omsyn til fisk, fugl og anna liv i og ved Herjeelva og av omsyn til rekreasjons- og opplevingsverdi forbunde med elva, har NVE satt ei minstevassføring på 160 l/s frå 1. mai til 30. september og 50 l/s resten av året. NVE har lagt vekt på at utlaupsvatnet frå kraftstasjonen skal tilbakeførast til Herjeelva av omsyn til anadrom fisk.

Gjennom detaljplangodkjenning og oppfølging i byggetida vil NVE sjå til at landskapsinngrepa knytt til utbygginga vert avgrensa i størst mogleg grad.

Av omsyn til landskaps- og friluftsinteresser har NVE ikkje gjeve løyve til å regulere Herjevatnet.

NVE vurderar utbygginga med dei fastsette avbøtande tiltaka å vere akseptabel i høve til allmenne og private interesser.