Lillesand vindkraftverk

Tiltakshaver
LILLESAND VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201501190;201914122
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.11.2020
Fylke
Agder
Kommune
Lillesand
Søkt produksjon
42,16 GWh
Søkt effekt
12,40 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente den 09.11.2020 detaljplan/MTA fra Lillesand Vind AS for bygging av Lillesand vindkraftverk. Vi har også godkjent en konsesjonspliktig endring og søknad om ekspropriasjonstillatelse. Vedtakene er gitt med flere vilkår som skal oppfylles.


Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives i detaljplanen.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Lillesand Vind AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Planene skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere.

NVE har 25.09.2015 gitt E18 Vindpark AS konsesjon for å bygge og drive Lillesand vindkraftverk. Klagene og innsigelsen førte ikke frem og OED stadfestet den 30.11.2016 NVEs konsesjonsvedtak med justering av vilkår 14 og 15 i anleggskonsesjonen.

Tiltakshaver søkte den 10.06.2018 om økt installert effekt på vindkraftverket fra 10 MW til 13,5 MW. NVE godkjente søknaden i vedtak av 21.06.2018. NVE mottok i senere tid tre klager på NVEs vedtak av 21.06.2018. NVE behandlet klagene som begjæring om omgjøring i brev av 06.02.2020. Klagene ble ikke tatt til følge og vedtak av 21.06.2018 ble stadfestet.

Prosjektselskapet E18 Vindpark AS har byttet navn til Lillesand Vind AS etter at prosjektet byttet eiere i januar 2018. Prosjektutviklingen av Lillesand vindkraftverk gjøres nå av ASKO Fornybar AS som i mai 2019 overtok prosjektet. NVE vil omtale tiltakshaver som Lillesand Vind AS.

NVEs saksbehandler for detaljplan/MTA er Magnus Tandberg Holth (math@nve.no)

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=