Copernicus bretjeneste - NVE

Copernicus glacier service (page in English)

Bakgrunn

Breer er sensitive for klimaendringer og global oppvarming kan forårsake store endringer i breutbredelse. Overvåkning av breer er viktig for mange formål, og det trengs en overvåkning for å forstå de forandringer som skjer over tid. Målet med dette prosjektet er å utvikle en nasjonal bretjeneste for både fastlands-Norge og Svalbard. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) og Norsk Polarinstitutt (NP) har forvaltningsansvaret for overvåkning av breer hhv i Norge (fastlandet) og på Svalbard. Bretjenesten basere seg hovedsakelig på data fra Sentinel-2 satellitten i Copernicus-programmet.

Breprodukter
Prosjektet vil i hovedsak benytte optiske bilder fra Sentinel-2, supplert med bilder fra Landsat-8 og eventuelle andre sensorer der det er relevant. Breprodukter som lages i tjenesten er:

  1. Breomkrets, breareal og kalvingsfront
  2. Breoverflatetyper og likevektslinje
  3. Isbevegelse
  4. Bresprekker og surge
  5. Bresjøer

Visning av data
Breproduktene fra prosjektet gjøres tilgjengelig fra denne siden og fra NPs og NVEs karttjenester (bl.a. som WMS og shape) og gjennom CryoClim-portalen eller tilsvarende løsning. Relevante data vil også leveres til det internasjonale GLIMS-prosjektet (Global Land Ice Measurements from Space: www.glims.org).

NVE har også utvidet sitt ekspertverktøy Xgeo med visning av Sentinel-bilder og breprodukter

Les mer om visning av data i Xgeo, NVEs BreAtlas og NPs karttjenester.

Sentinel-2 bilde av breer i Kongsfjorden, Svalbard, 2. august 2016.

Publikasjoner og presentasjoner

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Liss Marie Andreassen, Seksjon for bre is og snø, NVE, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo.

Geir Moholdt, Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 Tromsø

Andreas Kääb, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, Postboks 1047 Blindern, 0316 Oslo