Publisert 12.11.2012 , sist oppdatert 02.06.2023

Søknadsprosessen

Fristen for å søke om godkjenning av elsertifikater var 1. april 2022. Søknadsfristen er fastsatt i forskrift om elsertifikater kapittel 2 § 6. Siste frist for idriftsettelse av anlegg som kunne delta i ordningen er 31.12.2021.

Søkere må bruke søknadsskjemaet som heter "Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen". Dette ligger i Altinn. Det er viktig å sette seg inn i forskrift og merknader før søknadsprosessen innledes. NVE ber om at alle dokumenter som etterspørres i søknadsskjemaet, legges ved søknaden elektronisk. Hvis ikke vil søknadsprosessen ta lengre tid enn nødvendig.  

Hvilken dokumentasjon skal legges ved søknaden?

Søknadsskjemaet vil være delvis ferdigutfylt for kraftverkene. Informasjonen som er utfylt er hentet fra NVE sine databaser. Er noe av denne informasjonen feil, ber vi om at de riktige opplysningene oppgis i feltet for ”anmerkninger”.

Følgende dokumentasjon kreves vedlagt søknaden: 

1. Dokumentasjon på byggestart i form av minst ett av følgende dokumenter (jf. elsertifikatforskriften § 10):

  • Melding til Arbeidstilsynet om oppstart av anleggsarbeid,
  • Godkjent detaljplan fra NVE,
  • Kontrakt for leveranse av maskin- og elektroutstyr, som til sammen tilsvarer minst 20 prosent av den totale byggekostnaden, eller
  • Kontrakt for hele eller deler av anleggsarbeidet, som til sammen tilsvarer minst 20 prosent av den totale byggekostnaden.

 For anlegg som er under 1 MW og som har hatt byggestart etter 1. 1.2004, kan byggestart settes som lik ett år før dokumentert idriftsettelse,  jf. forskrift om elsertifikater § 10, 2.ledd. 

NVE gjør en totalvurdering basert på opplysninger om kraftverket for å avgjøre hvilken dato som defineres som anleggets byggestart. Derfor vil vi i søknadsbehandlingen kunne be om ytterligere dokumentasjon enn den som er vedlagt søknaden.

2. Dokumentasjon på idriftsettelse av kraftverket. Her skal en attest fra nettselskapet foreligge. Den skal opplyse om hvilken dato anlegget første gang leverte kraft til nettet.

3. Enlinjeskjema for anlegget, som angir plassering av avregningsmåleren. Enlinjeskjemaet skal angi nøyaktig hvor avregningsmåleren er plassert. Er måleren plassert foran hovedtransformatoren er det måling av brutto produksjon i anlegget. Er måleren plassert etter hovedtransformatoren, er det måling av netto produksjon.

Elsertifikater utstedes på grunnlag av netto produksjon. Dersom måledata som sendes avregningsansvarlig er brutto målinger, kan det fremlegges en beregnet korreksjonsfaktor som tar hensyn til forbruket i anleggets hjelpesystemer og tap i anleggets transformator. Denne beregningen må være foretatt av en uavhengig tredjepart. Fremlegges det ingen enlinjeskjema eller dokumentasjon for beregning av korreksjonsfaktor, vil innrapporterte verdier for produksjon reduseres med 2 prosent før utstedelse av elsertifikater. Dette følger av forskrift om elsertifikater § 16.

4. Dokumentasjon av varig økning i produksjonsevne. Hvis det er søkt om elsertifikater for et opprustings-/utvidelsesprosjekt, må varig økning i produksjonsevne dokumenteres. Søknaden skal inneholde dokumentasjon på investeringer og tiltak, samt søkers vurdering av økningen i produksjon på grunn av tiltakene. Mer informasjon om dette finnes under "Opprustning og utvidelse av vannkraftverk”, og "Opprusting og utvidelse av vindkraftverk".

5. Tilleggsinformasjon (gjelder kun for kraftverk i overgangsordningen). For å sikre en rask og effektiv saksbehandling har NVE utarbeidet et tilleggsskjema for kraftverk som inngår i overgangsordningen som må fylles ut og lastes opp i søknaden. Skjemaet er tilgjengelig for nedlasting på NVEs hjemmeside (link). I henhold til forskrift om elsertifikater § 9 må kraftverket være bygget i samsvar med konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak fra konsesjon for å kunne godkjennes for rett til elsertifikater.

Gå til "Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen" i Altinn.