Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 24.05.2023

Eksternt samarbeid og FoU

NVEs seksjon for damsikkerhet ønsker et best mulig samarbeid med anleggseiere, rådgivende ingeniører og undervisnings- og forskningsinstitusjoner som jobber med sikkerhet av dammer og vassdragsanlegg. Målet er å sikre et høyt fagnivå og en best mulig sikkerhet for vassdragsanleggene.

Nasjonalt samarbeid
Nasjonalt samarbeid med anleggseiere, rådgivende ingeniører og forskningsmiljøer foregår fortrinnsvis i form av deltakelse på VTF-samlinger (Vassdragsteknisk Forum) og deltakelse i styringsgrupper sammen med FornybarNorge. NVE finansierer også en prof.II-stilling innen fagområdet damsikkerhet ved NTNU, institutt for vann- og miljøteknikk.

Internasjonalt samarbeid
Internasjonalisering av energiforsyningen og mer bruk av internasjonale konsulenter og leverandører tilsier harmonering av forskrifter og retningslinjer. NVE damtilsynet følger utviklingen blant annet gjennom deltakelse i et europeisk nettverk for offentlige tilsynsorganer som jobber med damsikkerhet.

Norge er medlem i "The International Commisson on Large Dams" (ICOLD) gjennom den nasjonale komiteen NNCOLD. Et av hovedmålene til NNCOLD er å være bindeledd mellom det norske og internasjonale dammiljøet for å formidle og utvikle kunnskap knyttet til planlegging, bygging, drift og miljø ved store dammer. Siden 1958 har NVE hatt sekretærfunksjonen for NNCOLD.

Forskning og utvikling (FoU)
Deltagelse i en rekke FoU-prosjekter. Les mer om NVEs FoU-virksomhet.