Publisert 26.01.2024 , sist oppdatert 29.01.2024

Ofte stilte spørsmål om nærvarmestønad

Nå kan husholdningskunder av nærvarmeanlegg søke om stønad. På denne siden får du svar på noen vanlige spørsmål om stønad til nærvarmekunder. 

Det er kundene av nærvarmeselskapene som kan søke om stønad. Dersom du er kunde, kan du søke om stønad. Dette betyr at hvis det er boligselskapet som er nærvarmeselskapets kunde (mottar felles faktura) er det boligselskapet som skal søke om stønad, ikke hver enkelt husholdning. Boligselskapet vil motta stønaden, og fordeler denne til husholdningene slik de avtaler. Eventuelle uenigheter mellom beboere og boligselskap er en privatrettslig sak.  

Det er midlertidig forskrift om stønad til kunder av nærvarmeleverandører https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2023-10-30-1734 som stiller krav til både kunder og leverandører av nærvarme.

- Kundene må være tilknyttet et nærvarmeanlegg som ikke er en del av boligselskapet de bor i.

- Kunden kan ikke motta støtte både fra vanlig strømstønad og nærvarmeordningen for samme oppvarming. Derfor kan kunder som allerede har mottatt vanlig strømstønad, ikke søke om nærvarmestønad.

- Kunden må ha et privatrettslig forhold til nærvarmeanlegget.

- Størrelse: Anlegget skal ikke være større enn 10 MW.

- Tilknytningsplikt: Anlegget har ikke tilknytningsplikt.

- Prisregulering: Det skal ikke være prisregulert i henhold til energiloven § 5-5.

- Nærvarmeanlegget må ikke være en del av et boligselskap og

må bruke Minst 75% strøm til varmeproduksjon.

Kontakt

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på her, vennligst kontakt oss via e-post på support-narvarme@nve.no

Søk om nærvarmestønad her: Tilskuddsordning for nærvarme (narvarmeordningen.no) 

-  Søker navn og antall boenheter

- Postnummer og kontonummer

- Nærvarmeleverandør navn (Bruk organisasjonsnummer fra din nærvarmeleverandørs faktura. Hvis du er usikker kontakter du din nærvarmeleverandør for riktig organisasjonsnummer)

Prosentandelen av varme som brukes til oppvarming av næringsareal

- Ett års historisk forbruk tilbake til november 2022 (minimum 12 måneder historisk forbruk)

- Dersom man ikke ønsker å benytte siste 12 måneder som beregningsgrunnlag, kan man oppgi forbruket fra et av årene (2020, 2021 eller 2022). Hensikten er å gi kundene muligheten til å velge det mest representative forbruket som grunnlag for fremtidig utbetaling av stønad.

- Organisasjonsnummer og antallet nærvarmeanlegg som er knyttet til den

- Anleggnavn, beliggenhet og prisområde

- Er anlegget uten konsesjon og er el-andel i produksjon av nærvarme 75% eller høyere

- Med el-andel 75% eller høyere mener vi at forbruk av strøm til varmeproduksjon for varmepumper og el-kjeler må overstige 75% av energiforbruk til varmeproduksjon

Likheter:

- Det brukes samme terskelpriser og kompensasjonsgrad som i strømstønadsloven §5

- Terskelpris t.o.m desember 2023: 70 øre + mva.

- Terskelpris f.o.m januar 2024: 73 øre + mva.

- Kompensasjonsgrad t.o.m mars 2023: 90% 

- Kompensasjonsgrad april-mai 2023: 80%

- Kompensasjonsgrad f.o.m juni 2023: 90% 

- Det støttes forbruk opp til 5000 KWh pr. måned pr. husstand

Ulikheter:

- Månedlig varmeforbruk deles på 2 (multipliseres med 0,5). Forklaring: Det er lagt til grunn at varmepumpeeffektiviteten (COP) er lik 2, noe som betyr at varmepumpen produserer 2 kWh varme fra 1 kWh elektrisitet. Det er de antatte strømutgifter til varmeproduksjonen som kompenseres i ordningen. Det er de antatte strømutgifter til varmeproduksjonen som kompenseres i ordningen.

- Månedlig gjennomsnittspris fra Nordpool + mva. for strømprisområdet ditt vil bli benyttet som grunnlag for utregning av stønadsats pr måned, som overstiger terskelprisen.

- Framtidige utbetalinger er basert på allerede innrapporterte forbrukstall + temperaturkorrigering. Ordningen baserer seg på å temperaturkorrigere de tall dere allerede har innrapportert ved beregning av framtidige utbetalinger. Eksempel: Vi har forbrukstall for januar 2022 og skal beregne januar 2023 forbruk, basert på forbruket i januar 2022. Dersom januar 2023 er litt kaldere enn januar 2022 vil temperaturkorrigering bety at du får litt mer stønad beregnet for januar 2023. Det motsatte vil skje dersom været blir mildere i januar 2023. Temperaturgrunnlag for temperaturkorrigering vil være nærmeste offisielle målestasjon for temperatur. 

Grunnlaget for nærvarmestønad beregnes av formelen nedenfor:

Stønadens grunnlag = (månedsavregning varmeforbruk (i KWh) x 0,5)x(Månedlig gjennomsnittspris ditt strømområde - terskelpris) x kompensasjonsgrad 

Utregning av stønad er beskrevet i midlertidig forskrift om stønad til kunder av nærvarmeleverandører https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2023-10-30-1734 

- Første utbetaling ble gjort i desember 2023. Søknader behandlet fram til 10. desember fikk utbetalt i desember. Dersom du søkte etter 10. desember vil første utbetaling skje mot slutten av første kvartal.

- Deretter vil det bli kvartalsvise utbetalinger mot slutten av hvert kvartal, så lenge ordningen varer og det er midler på budsjettrammen. Dette betyr at  

- Nye søkere får etterbetalt basert på innlagt forbruk. Eksisterende søkere med innvilget stønad får utbetalt stønad automatisk, basert på innrapportert forbruk som blir avregnet mot løpende månedlige gjennomsnittlige strømpriser og temperaturkorrigert mot den enkeltes innrapporterte forbruk. 

Vi vil publisere informasjon om fremtidige utbetalinger på denne nettsiden

Utbetalingen vil være fra: Enova SF, med tekst «Nærvarmestønad». Dersom du har bedt om utbetaling med KID vil teksten nærvarmestønad forsvinne og erstattes med oppgitt KID. 

NVE har fått henvendelser om at noen nærvarmeselskap har redusert varmeprisen til sine kunder, og nå ønsker den reduserte prisen kompensert ved å få denne tilbakebetalt fra sine kunder. Prisforhold mellom nærvarmeselskap og deres kunder er ikke regulert av lovverk som NVE forvalter. Dette er privatrettslige avtaler mellom nærvarmeselskapene og deres kunder.

NVE kan derfor ikke gripe inn i eventuelle uenigheter om hvordan det utbetalte stønadsbeløpet skal fordeles. Imidlertid vil vi vise til at Nærarmeordningen er en stønadsordning som kundene kan søke om stønad innenfor.  

- Dersom du aldri har brukt BankID i Altinn må du som første gang logge inn i Altinn, slik at informasjonen om deg og din bankforbindelse er oppdatert.

- Velg riktig nærvarmeleverandør. Bruk organisasjonsnummer fra din nærvarmeleverandørs faktura. Hvis du er usikker kontakter du din nærvarmeleverandør for organisasjonsnummer.

- Systemet vil kontakte nærvarmeleverøren når du har sent inn en søknad. Da må nærvarmeleverandøren bekrefte at du kunde, og at varmen de har solgt til deg er produsert med strøm. Her er det satt en grense for andelen strøm i varmeproduksjonen på 75%. Dersom nærvarmeleverandøren ikke bekrefter dette, vil ikke søknaden bli godkjent.

- NB: Første utbetaling ble foretatt uten beregnet mva. For de som mottok stønad i desember vil mva beløpet etterbetales i januar. Denne informasjonen er kun relevant forkunder som fikk innvilget stønad før 10. desember og fikk utbetaling i desember.