Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

227/1 Lille Porsangerelva (Skiessjohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget ligger på Porsangerhalvøya i Finnmark og drenerer mot nord til ytre Laksefjord. Vassdragets elver, vann og myrer er viktige deler av et variert landskap. Isavsmeltingsformer, aktive prosesser med tilhørende elveløpsformer, botanikk og vannfauna er viktige deler av naturmangfoldet. Stor betydning som gyte- og oppvekststed for laks og sjørøye var viktig for vedtaket i 1980. Viktig for friluftslivet. 

Elva eroderer i terrassene i nedre del. (Foto: Knut Aune Hoseth, 2005)

Lille Porsangerelva (Skiessjohka) ligger på Sværholthalvøya mellom Laksefjorden og Porsanger. Sammen med Veidneselva i sørøst drenerer vassdraget arealene nord for Børselvfjellet.
Vassdraget drenerer mot  nordøst til utløpet innerst i Lille Porsangen som er en del av Laksefjorden.

Landskapet er variert. Feltet har store kvartærgeologiske, botaniske og ornitologiske verdier. Noen kilometer før utløpet ligger Kjæsvatn som er et godt sjørøyevann. Mot utløpet meandrer elva gjennom et stort flatmyrkompleks og jordvannsmyrer med innslag av rikmyrvegetasjon. Mot sjøen går myra over i strandvegetasjon.

Elvas betydning som gyte- og oppvekststed for laks og sjørøye var viktig for vernevedtaket i 1980.

Vei til Veidnes krysser elva ved utløpet i fjordarmen Lille Porsangen. De indre delene er tilnærmet upåvirkete av tekniske inngrep.  Etter at veien kom, er det lettere tilgjengelig og brukes særlig til fiske, fotturer og andre friluftsaktiviteter.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommuner: Lebesby, Porsanger, Nordkapp
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 227.5Z
Areal: 121 km²
Største vann: Kjæsvatnet, 5,2 km²: 50 moh.
Høydenivå: 458 - 0 moh