Publisert 08.12.2015 , sist oppdatert 28.10.2021

Stasjonsnettet

NVE drifter et stort antall målestasjoner over hele landet hvor vannføringen måles hver time eller oftere hele året. I ulike former står de plassert langs breddene til elver og innsjøer.

Det hydrologiske stasjonsnettet består av omtrent 600 målestasjoner, fordelt på vassdrag over hele landet. Målestasjonene er instrumentert for å registrere og logge vannstand minst hver time. Alle data lagres i NVEs nasjonale database Hydra II.

Av de 500 hydrologiske stasjonene eies rundt 200 av NVE, og de resterende 300 i hovedsak av regulanter. Data fra de fleste stasjonene overføres til NVE via mobilnettet eller satellittelefoni. Stasjonsnettet består også av 21 snøputer, ca. 90 grunn- og markvannstasjoner og ni urbanhydrologiske stasjoner. Et stort antall stasjoner er tilgjengelige på NVEs hjemmesider. Det gjør det for eksempel mulig å undersøke hvor stor vannføringen er i et av disse vassdragene «akkurat nå». Sanntidsdataene oppdateres i takt med at data kommer inn til NVE. Fjernoverførte data gjør det mulig å overvåke den hydrologiske statusen i vassdragene til enhver tid. Her kan du se stasjonene i et interaktivt kart: Kart over målestasjoner.

Vannstandene som samles inn på stasjonene regnes om til vannføring. Det vil si mengden vann som renner i elven, uttrykt ved kubikkmeter per sekund. For at beregningen skal være mulig må sammenhengen mellom vannstand og vannføring ved den enkelte stasjon avdekkes. En slik sammenheng kan opprettes ved å utføre vannføringsmålinger på ulike vannstander. På bakgrunn av målingene blir det mulig å konstruere vannføringskurver, som igjen brukes til å beregne vannføring. Gitt stabile forhold i vassdraget, vil en vannføringskurve av god kvalitet gi vannføring ut ifra vannstand med stor nøyaktighet.

Illustrasjonen under viser prinsippene ved en målestasjon, i dette tilfellet en hyttestasjon med kum. Under hytta er det en kum som står i forbindelse med vannet i elven. Vannstanden i kummen vil da følge vannstanden i elven. Innvendig instrumenteres stasjonen med utstyr som måler, logger og sender data. Instrumenter kan også føres i rør direkte ut i vassdraget, og monteres i skap på en mast ved elvebredden (nederste bilde).

Kumstasjon på Fossen.

Bilde: Kumstasjon på Fossen, NVE.

Mastestasjon på Svartfossberget.

Bilde: Mastestasjon på Svartfossberget, NVE.

Sanntidsdata finner du her:

Sanntidsdata kan finnes på sildre.nve.no. Klikk på «Søk» og skriv inn region, stasjon eller elvesystem. Da kommer det opp en liste over stasjoner fordelt under fire ulike kategorier (Vassdrag, Kommune/fylke, Stasjonsnavn eller Stasjonsnummer). Klikk på aktuell stasjon og velg «Vis måledata», deretter parameter (for eksempel vannføring). Velg ønsket tidsperiode på graf eller kun tallverdier.