Publisert 27.04.2018 , sist oppdatert 15.03.2019

Forslag til prioriterte områder for støtte til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet 2018 (ENERGIX)

Vannkraftens rolle

Forslag til problemstillinger:

 • Hvordan vil design av markeder for omsetning av strøm, inklusive reguleringstjenester, påvirke verdien av norsk vannkraftproduksjon fra eksisterende kraftverk og ved utforming av eventuelle nye prosjekter?
 • Hvordan vil konkurransen mellom regulerbar vannkraft og andre lagringsformer for energi (for eksempel batterier og termisk lagring) utvikle seg i fremtidens europeiske kraftsystem, både med tanke på å levere reguleringstjenester på kort og lang sikt?
 • Hva vil være behovet for fleksibel vannkraft i et fremtidig nordisk og europeisk marked?

Fleksible energisystemer

Forslag til problemstillinger:

Effektiv og sikker drift av kraftnettet

 • Hvordan sikre effektiv og sikker drift av nettet fremover i et system med større andel uregulerbar og distribuert energiproduksjon?
 • Hvilke roller kan nye og eksisterende aktører ha i et fremtidig kraftsystem?
 • Hvordan sikre rammebetingelser som gir rom for innovasjon og effektiv utvikling av kraftsystemet?
 • Hvordan påvirkes samfunnets sårbarhet ved økt elektrifisering?

Forbrukerfleksibilitet

 • Hvilke drivere bli viktige for utvikling av fremtidig effekt- og energibehov? Hvor fleksibelt er nytt forbruk (datasentre, elektrifisering av transport og industri, mm), og hva slags effektbehov (maks effekt, profil) vil de ha?
 • Hva er behovet for å utnytte fleksible ressurser hos sluttbrukere framover? Hvilke rammebetingelser skal til for å utløse lokal fleksibilitet, og hva er kost/nytte ved å utnytte dette? 
 • Hvordan påvirker ideen om «det grønne skiftet» forbrukeratferden?
 • Hvordan kan lokale ressurser bidra til en effektiv og forsyningssikker energiforsyning?

IKT sikkerhet

Forslag til problemstillinger:

Forebyggende digital sikkerhet

 • Hvordan kan tilgjengelige data utnyttes bedre til å prognostisere risiko for feil og angrep i digitale systemer i kraftbransjen? (For eksempel trender på teknologiutvikling, kunstig intelligens, værdata, statistikk og trender på økonomisk kriminalitet, vedlikehold, logging i datasystemer)
 • Hvordan påvirker kunstig intelligens, økt automasjon og store datamengder IKT-sikkerheten i kraftbransjen, hvilke forebyggende tiltak bør iverksettes?  Hvilken rolle bør mennesker ha i et digitalt system?
 • Hvordan kan vi effektivt beskytte bransjens IKT- og styringssystemer mot datainnbrudd og utilsiktede hendelser?

Proaktiv digital beredskap

 • Hvordan kan maskinlæring og tilgjengelige data utnyttes bedre til å forberede beredskapstiltak som gjør at kraftbransjen tidligere i hendelsesforløpet, kan forebygge konsekvenser og håndtere feil og angrep i digitale systemer?

Miljøvirkninger av energianlegg

Forslag til problemstillinger:

 • Styrke kunnskapen om miljøvirkninger av energianlegg
 • Hvordan kan miljøvirkninger av vannkraft og andre energianlegg avbøtes?
 • Hvordan avbøte virkninger for lokal- og naturmiljø av kraftnettet?

Sikker drift av kraftforsyningsanlegg

Forslag til problemstillinger:

 • Hvordan oppnå optimale tider for vedlikehold, større arbeider og optimale tider for utskifting av transformatorer?
 • Hvordan oppnå optimale tider for utskifting av høyspentledninger? Hvilke målemetoder er best egnet for å estimere gjenværende levetid eller behov for utskifting?
 • Hva er sammenhengen mellom induserte strømmer i jordskorpen, spenningsfall langs en kraftledning og størrelsen på indusert strøm i ledningen, tilknyttede transformatorer og generatorer? Hvordan kan slike hendelser varsles og avbøtes?