Sølna kraftverk

Registreringsnummer
6242
Saksnummer
201002530
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
06.11.2013
Tiltakshaver
ØSTERDALEN KRAFTPRODUKSJON AS
Fylke
Innlandet
Kommune
Alvdal
Vassdragsområde
002.MAA20
Søkt produksjon
15,70 GWh

NVE gjev løyve til å bygge Sølna kraftverk. Tiltaket ligg i Alvdal kommune i Hedmark. I vedtaket har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Sølna vil vere eit bidrag til fornybar energiproduksjon med avgrensa miljøeffektar.

Østerdalen Kraftproduksjon har søkt om løyve til å bygge Sølna kraftverk. Det blei gitt løyve til et nærmast tilsvarande utbygging i 1991, men utbygging blei aldri satt i gang. Vassvegen skal gå i tunnel frå inntaket til påhogget ca 60 m ovanfor kraftstasjon.  Resten av strekninga ned til kraftstasjonen blir røyrgata grave ned på vestsida av elva. Av omsyn til naturmiljø, vannkvalitet og brukarinteresser er det sett vilkår om at det blir sleppt ei minstevassføring i Sølna på 600 l/s om sommaren og 150 l/s om vinteren, teskelbygging og oppretthalde dagens demming i Sølna.

NVE vurderer at dei samla negative verknadane av utbyggingen kan aksepterast, sett i forhold til nytten av forventa kraftproduksjon i Sølna kraftverk. På bakgrunn av dette har NVE gitt løyve til bygging av Sølna kraftverk på nærare fastsette vilkår.