Ny 132 kV kraftledning Krossberg-Harestad-Nordbø og ny Harestad og Nordbø transformatorstasjoner

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201842140
Status
Søknad
Dato
13.12.2021
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Randaberg

Lnett har søkt om en ny 132 kV kraftledning fra Krossberg (Stølaheia) transformatorstasjon, via en ny transformatorstasjon på Harestad til en ny Nordbø transformatorstasjon på Rennesøy. Tiltaket berører Stavanger og Randaberg kommuner i Rogaland. 

Lnett søker om fem alternative trasékombinasjoner på strekningen, som alle vil bestå av delstrekninger med luftledning, jord- og sjøkabel, og to alternative plasseringer av både Harestad og Nordbø transformatorstasjoner. Det er utarbeidet en konsekvensutredning på bakgrunn av fastsatt utredningsprogram fra NVE.

Lnett begrunner søknaden med behovet for å øke kapasiteten i kraftnettet og styrke forsyningssikkerheten til Randaberg og Rennesøy. Behovet for ledningen skyldes både at dagens kraftnett er gammelt og har behov for større vedlikehold, og planer om økt forbruk i de to kommunene.

Lnett søker samtidig om samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse, for det tilfelle det ikke er mulig å oppnå minnelige avtaler med alle grunneiere og rettighetshavere til grunn og rettigheter til anleggene. Informasjon om hva det innebærer finner dere her: www.nve.no/grunneierinfo