Øyfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
ØYFJELLET WIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201104174;201707386
Status
Konsesjon gitt
Dato
16.02.2021
Fylke
Nordland
Kommune
Vefsn
Søkt produksjon
1360,00 GWh
Søkt effekt
400,00 MW

NVE har gitt konsesjon til Øyfjellet Wind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune, Nordland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 400 MW. 

NVE godkjente 16.02.2021, etter søknad fra Øyfjellet Wind AS, en utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.2021 til 30.09.2022 og forlenget varighet av konsesjonen fra 25 til 30 år.

NVE godkjente den 21.04.2023 plan for avbøtende tiltak for flytting av rein til og fra vinterbeitesone 5. 

NVE gav den 13.11.2014 Eolus Vind Norge AS tillatelse til å bygge Øyfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Vedtak ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) den 16.11.2016. Eolus Vind Norge AS søkte om endring i konsesjonen den 23.04.2018. NVE godkjente endringene i vedtak av 11.10.2018 og gav Eolus Vind Norge AS tillatelse til å øke den installerte effekten i Øyfjellet vindkraftverk fra 330 til 400 MW, til å bygge to transformatorstasjoner i vindkraftverkets planområde og til en ca. 11,6 km lang 132 kV tilknytningsledning fra Kleivan til Marka transformatorstasjon. Vedtaket ble ikke påklaget. Konsesjonen har senere blitt overført til Øyfjellet Wind AS

NVE godkjente den 18.12.2019 detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)  for Øyfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. NVE godkjente samme dato mindre konsesjonspliktige endringer. Vedtakene ble gitt med flere vilkår som skal oppfylles. 

NVE mottok flere klager på vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA av 18.12.2019. Klagene ble oversendt OED for endelig beslutning 19.05.2020.

NVE godkjente den 21.04.2023 plan for avbøtende tiltak for flytting av rein til og fra vinterbeitesone 5. 

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan. MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Øyfjellet Wind AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis. NVE må godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan for hele utbyggingen før anleggsstart.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=