Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Offshore demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
MARIN ENERGI TESTSENTER AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
Status
Høring
Dato
25.01.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Karmøy
Søkt produksjon
289,00 GWh
Søkt effekt
85,00 MW
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 11.03.2022

Vi foretrekker at du bruker det elektroniske skjemaet, ved å trykke på knappen «send høringsuttalelse».
Det er også mulig å sende uttalelsen per epost, til uttalelse@nve.no.
Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse » , og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis. Du kan også sende inn uttalelse per brevpost.

Dette er den andre av to høringer av søknaden. I denne høringsrunden ønsker NVE å få innspill til om den omsøkte utvidelsen bør gis konsesjon eller ei, og til hvilke vilkår som eventuelt bør settes. Du kan lese mer om saken og høringen i høringsbrevet nederst i filmenyen på høyre side.

Digitalt folkemøte vil bli holdt den 08.02.2022 kl. 19:00. Lenke til folkemøtet vil bli gjort tilgjengelig på NVE sine nettsider.

Se opptak av digitalt møte fra forrige høring av søknaden.

NVE arrangerte digitalt orienteringsmøte om søknaden med utredninger og saksbehandlingen tirsdag 24. august kl. 19.00. Ved å benytte lenken nedenfor kan du se opptak av møtet, der NVE orienterer om saksbehandlingen av søknaden, og METCentre om innholdet i søknaden og de gjennomførte utredningene.

Lenke til opptak av møtet:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU4YTkxOGQtMGE3OS00M2JiLWE4NTEtMjJmYmJiMzA2MTNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc8d840d-60c9-410b-b4fb-11b86806780c%22%2c%22Oid%22%3a%22c8d1e3bc-4dec-46bc-a208-af302d77770a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

NVE mottok 2.8.2021 konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredninger fra Marin Energi Testsenter AS (METCentre) om å utvide demonstrasjonsanlegget for flytende offshore vindturbiner utenfor Karmøy kommune i Rogaland (søknadsdokumentet er datert 2.7.2021 / 2). METCentre har konsesjon for et demonstrasjonsanlegg med samlet installert effekt på 10 MW fordelt på to testplasser, og søker nå om å utvide konsesjonen til en samlet installert effekt på inntil 85 MW fordelt på syv testplasser.

NVE godkjente detaljplan for den flytende vindturbinen TetraSpar Demo 20.5.2021. Installasjonen av turbinen ble sluttført i månedsskiftet august-septemer 2021, og turbinen fyller én av de to testplassene i gjeldende konsesjon.


Marin Energi Testsenter AS søkte i 2011 i medhold av havenergiloven om konsesjon til å bygge og drive et test- og demonstrasjonsanlegg for flytende offshore vindturbiner med tilhørende tilknytningskabler. Anlegget er planlagt bestående av inntil 2 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 10 MW. Installasjonene vil bli tilknyttet allerede installert subsea sjøkabel fra Røyrvika til Hywind.

Olje- og energidepartementet ga 10.09.13 MET AS tillatelse til å bygge og drive et demonstrasjonsanlegg for flytende offshore vindturbiner med tilhørende infrasruktur utenfor grunnlinja ved Karmøy, jf. havenergilova § 3-1. NVE har fått myndighet til videre oppfølging av konsesjonen med vilkår.

NVE mottok detaljplan for en av turbinplasseringene 16.03.2021. Detaljplanen beskriver turbinen TetraSpar Demo, som er en flytende vindturbin. NVE godkjente detaljplanen 20.05.2021. Installasjon av turbinen ble sluttført i månedsskiftet august-september 2021.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=