Offshore demonstrasjonsanlegg for flytende energiproduksjon utenfor Karmøy

Tiltakshaver
MARIN ENERGI TESTSENTER AS
Sakstype(r)
Nett, Vind, Andre energianlegg
Saksnummer
201101285;202013832
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.12.2023
Fylke
Rogaland
Kommune
Karmøy
Søkt produksjon
281,18 GWh
Søkt effekt
82,70 MW

Marin Energi Testsenter AS (MET) har fått anleggskonsesjon av 07.12.2023 for å utvide  et demonstrasjonsanlegg for flytende energiproduksjon utenfor Karmøy kommune, Rogaland fylke. Konsesjonen er gyldig i 25 år.

Olje- og energidepartementet ga 10.09.13 MET tillatelse til å bygge og drive et demonstrasjonsanlegg for flytende offshore vindturbiner med tilhørende infrastruktur utenfor grunnlinja ved Karmøy, jf. havenergilova § 3-1. Konsesjon ble gitt for inntil to vindturbiner med samlet effekt på 10 MW. NVE har fått myndighet til videre oppfølging av konsesjonen med vilkår.

NVE mottok detaljplan for en av turbinplasseringene 16.03.2021. Detaljplanen beskriver turbinen TetraSpar Demo, som er en flytende vindturbin. NVE godkjente detaljplanen 20.05.2021. Installasjon av turbinen ble sluttført i månedsskiftet august-september 2021.

Den 08.06.2021 mottok NVE søknad om utvidelse av konsesjonen fra MET. Søknaden skisserte en utvidelse fra to til seks testplasser, med samlet installert effekt på 82,7 MW.

Den 20.09.2022 fikk MET konsesjon for et utvidet demonstrasjonsanlegg og ny 66 kV overføringskabel etter energiloven § 3-1 og havenergilova §§ 3-1 og 3-2. NVE har lagt stor vekt på behovet for uttesting av ny teknologi for havbasert kraftproduksjon. Demonstrasjonsanlegget vil kunne gi vesentlige bidrag til regjeringens nasjonale satsing på havvind. NVE har i tillegg lagt vekt på at anlegget kan brukes til å hente kunnskap om negative virkninger, slik at de framtidige større utbyggingene kan skje på en best mulig måte. NVE har satt en rekke vilkår for å øke kunnskapen om havvind og annen havsbasert energiproduksjon.

NVEs vedtak av 20.09.2022 ble påklaget, og klagene ble oversendt OED den 21.03.2023 for behandling. OED stadfestet NVEs vedtak den 07.12.2023.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=