Regulering av Nea-Nesjø dam

Registreringsnummer
470
Saksnummer
000043794,202004514
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
23.08.1968
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Tydal
Vassdragsområde
123.G

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den 29.11.2020 mottatt søknad om samtykke til ekspropriasjon fra Statkraft Energi AS for nødvendig rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune i Trøndelag fylke.

NVE har gitt Statkraft pålegg om oppgradering av Nesjødammen for å tilfredsstille gjeldende krav i Damsikkerhetsforskriften.

NVE har mottatt detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av Nesjødammen fra Statkraft Energi. Mottatte detaljplan beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvilke konsekvenser disse tiltakene har for landskap og miljø og hvordan hensynet til ytre miljø skal ivaretas.

Gjennomføringen av arbeidene med dammen medfører anleggsaktivitet over 4 sesonger med oppstart mars 2022 og avslutning oktober 2025.

Arbeidene består i åbygge om eksisterende topp/kronevern og plastring i skråning på oppstrøms side av dammen. I tillegg vil det bli etablert nytt tappetunnel- og lukesystem under dammen.

Nesjømagasinet vil manøvreres tilnærmet som normalt i 2023 og 2025. Våren 2023 er det nødvendig å senke magasinet under LRV og ned til kote 680 i 10 uker for å gjennomføre nødvendige arbeider i damfoten. Magasinet fylles opp igjen i takt med naturlig tilsig, men begrenset av framdriften med plastringsarbeidet. Sommeren 2024 er det nødvendig å holde vannstanden i magasinet 3 m under HRV for å kunne gjennomføre arbeidet med damtoppen.

Istandsetting av anleggsområdet er planlagt gjennomført i perioden april 2025 til oktober.2025. Dette omfatter istandsetting av nye permanente konstruksjoner, steinbrudd, morenetak samt arealer som har vært benyttet til midlertidige lagring av masser, veier og rigg- og lagerområder.

Statkraft Energi AS søker også om samtykke til ekspropriasjon av nødvendige grunn og rettigheter i medhold av oreigningsloven (orl.) for å gjennomføre tiltaket. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.