Publisert 27.04.2023 , sist oppdatert 20.07.2023

Laserskanning (LiDAR) og detaljerte høydedata

Detaljerte høydedata både under og over vann er et viktig grunnlag for mange arbeidsprosesser i NVE. Derfor har NVE vært pådriver for å få laserskannet hele Norge, gjennom deltakelse i det nå ferdigstilte prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell. Terrenget er ikke statisk, og endringsanalyser fra repeterende laserskanninger gir oss nye muligheter for å undersøke erosjon og skred.

Hvorfor trenger vi detaljerte høydedata?

For terrenget over vann blir det aller meste av detaljerte høydedata i dag generert fra laserskanning (LiDAR) fra fly, der det brukes en laser som sender ut pulser med lys i det røde spekteret. Tilgjengeligheten til detaljert høydedata har blitt mye bedre de siste 10 årene, mye på grunn av prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) der nesten hele landet ble laserskannet. Prosjektet har sørget for en landsdekkende detaljert høydemodell som alle fritt kan ta i bruk.

I NVE bruker vi detaljerte høydedata i en rekke arbeidsprosesser:

  • Kartlegging av skred: skredmodellering, visuell kartlegging av landformer fra skyggerelieff, beregning av helning som grunnlag for utvelgelse av løsneområder mm.
  • Flomsonekartlegging: for å få mer korrekt utbredelse av flomvannstander.
  • Viktig grunnlag for bedre og mer effektiv løsmassekartlegging som NGU utfører.
  • Isbreer: Måle volumendringer.
  • Sikringstiltak: viktig grunnlag for å prosjektere sikringstiltak.
  • Endringsanalyser: høydedata skannet ved flere tidspunkter for samme område, gir grunnlag for å gjøre endringsanalyser. Slike endringsanalyser bruker vi særlig for å se på erosjon og utglidninger i områder med marine avsetninger.

Detaljerte høydedata gir oss dermed blant annet bedre faresonekart, som igjen vil sørge for god arealplanlegging hos kommunene, bedre grunnlag for prioritering og planlegging av sikringstiltak og gjøre det enklere under hendelser og beredskap å evakuere de områdene som bør evakueres.

Med NDH-prosjektet har vi fått en god landsdekkende modell av terrenget over vann, men for NVE er også terrenget under vann viktig. Høydedata, eller dybdedata, av terrenget under vann kan vi få fra grønn laser og fra multistråleekkolodd. Slike data kan gi oss enda mer presise flomsonekart, og er et viktig verktøy ved prosjektering av sikringstiltak og andre inngrep i vassdrag. Videre viser det seg at detaljerte høydedata er spesielt viktig ved modellering av lave vannføringer og miljøvannføringer, f. eks ved analyser av hvordan lave vannføringer går ut over fisk og annet liv i elver. Grønn laser er mer effektivt enn manuelle oppmålinger i elv, og er dessuten mer HMS-vennlig. NVE var i årene 2020-2022 med på et samarbeidsprosjekt med Miljødirektoratet, Kartverket, Statens vegvesen og Hafslund ECO der vi fikk testet ut grønn laser for kartlegging av elver og innsjøer, med lovende resultater. Det vil nok bli mer laserskanning med grønn laser fremover.