Publisert 03.06.2021 , sist oppdatert 04.03.2022

Energibesparelser knyttet til økodesign- og energimerkeregelverk

EUs regelverk om økodesign og energimerking fører til store energibesparelser. Her kan du se beregnede årlige besparelser i levert energi i EU og Norge i 2020 og 2030, fordelt på de ulike produktgruppene med økodesign og energimerkekrav.

Nedskalering av besparelser i EU

Studien beregner besparelser i de nordiske landene, og er utført av den danske konsulenten Big2Great med støtte fra en referansegruppe bestående av de nordiske landene. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd. Beregningene er gjort ved at tall for besparelser i EU er skalert ned ved hjelp av ulike skaleringsfaktorer, avhengig av hvilke data som er tilgjengelige. For mange husholdningsprodukter har man f.eks. fastsatt skaleringsfaktoren ved å sammenlikne total energibruk i husholdninger i Norge med energibruken i EU. For andre produkter er skaleringsfaktorene satt ved å sammenlikne antall enheter i bruk i Norge sammenliknet med i EU. Besparelsene for EU er hentet fra Ecodesign Impact Accounting 2018, samt økodesign- og energimerkeforordninger vedtatt i EU i 2019.

Bottom up-beregninger for noen produktgrupper

For utvalgte husholdningsprodukter har man gått grundigere til verks og sett på bruksmønster og salgstall i Norge fordelt på ulike energiklasser. Basert på disse har man laget en modell for utviklingen av produkter i bruk fordelt på ulike energiklasser i årene som kommer. En slik metodikk er trolig mer presis enn en nedskalering av EU-tall, da den vil fange opp faktorer som bruksmønster og forbrukeradferd, som kan variere fra land til land. Denne metoden er benyttet for kjøleskap og frysere, vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner. Les mer om metodikken i rapporten.

Usikkerhet rundt besparelser for oppvarmingsprodukter

Totalt sett i EU er de største besparelsene knyttet til oppvarmings- og ventilasjonsprodukter. I Norge har vi en ganske annerledes bruk av energi til oppvarming enn i EU. For eksempel bruker vi elektrisitet til å drive oppvarmingsprodukter i større grad enn et gjennomsnittlig EU-land, og bruk av fossil fyringsolje har vært forbudt i Norge siden 2020. Derfor blir det upresist å skalere ned energibesparelser i EU med skaleringsfaktorer basert på f.eks. antall husholdninger eller totalt energibruk i husholdningene. Av den grunn er besparelser i Norge for de fleste oppvarmingsproduktene utelatt fra rapporten. NVE vil jobbe videre med å beregne besparelsene knyttet til oppvarmingsprodukter.