Dammen er del av et stort kraftverk i fjell ved Svartisen i Meløy. Mesteparten av isbreen har siden 1989 vært en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Svartisen kraftverk er et moderne anlegg fra 1993, men fører tradisjonen videre fra Glomfjord kraftverk; en storstilt statlig vannkraftutbygging og industrietablering fra 1920.

Dammen i snølandskap — Foto: Stig Storheil, NVE, 20.04.2015

Dammen regulerer innsjøen Storglomvatn, som er inntaksmagasinet til Svartisen kraftverk. Magasinet er landets største målt i nyttbart volum med en kapasitet på 3506 millioner m3. Med nyttbart volum menes mengde vann som kan lagres i magasinet. Vest for dam Storglomvatn er sperredammen Holmvatn anlagt i samme magasin. Begge dammer er fra 1997, da reguleringen ble utvidet for Svartisen-Saltfjellet-utbyggingen. De er begge steinfyllingsdammer med vertikal asfalttetning. Dam Storglomvatn er 125 meter høy og har en kronelengde på 825 meter. I 1997 var dam Storglomvatn verdens høyeste i sitt slag, men siden da er rekorden blitt slått flere ganger. Før 1997 var Storglomvatnet demt opp av en betong platedam fra 1940-tallet. Denne dammen er nå neddemt i dagens magasin. Glomfjord kraftstasjon, som ligger ca fem kilometer nedenfor dam Storglomvatn, har sitt inntaksmagasin i Nedre Navervatn, med en fallhøyde på 460 meter.