Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

030/1 Frafjordelva

Vernegrunnlag: Anbefalt type- og referansevassdrag. Frafjordvassdraget utgjør en del av Frafjordsheiene som er avgrenset av Lysefjorden og Høgsfjorden øst for Stavanger og i sørøst veien gjennom Hunnedalen. Frafjordelva har utløp i Frafjorden innerst i Høgsfjorden.

Elva er en viktig del av landskapet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

 

Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et særpreget landskap preget av berggrunnstrukturen og kvartære avsetninger. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, skredformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller landskapsvernområde ned til fjorden.

Frafjordvassdraget er nabovassdrag til Espedalsvassdraget som også er en del av Frafjordheiene. Vassdraget er vernet nedenfor overføringsstedene ved Store Hogganvatn og i Blåstøldalen, (St.prp. nr 118 (1991-92)).

Øvre del av dalformen som Fidjadalen ligger i, kalles Blåstøldalen. Elver fra denne og flere sidegreiner møtes ovenfor Fidjastølen, innerst i dalen. De bratte dalsidene er et markant trekk i landskapet. Fidjavatnet er et avlangt vann i dalføret. Enorme steinmasser ligger ved utløpet av Fidjavatn. Innenfor kjempeura ligger den gamle ødegården Fed.

Via Månavatnet renner elva videre ned i Frafjorddalen. På denne strekningen ligger Månafossen. Ved Eikjeskog innerst i øvre Frafjorddalen renner elva i stryk og fossestryk, ca 150 moh. Ved Håland møtes elvene fra øvre Frafjorddalen og Brådlandsdalen ca 50 moh. Nedre Frafjorddalen er 5 km lang. På denne strekningen har elva har et lite fall til utløpet i fjorden. Den flate jordbruksbygda med elva i dalbunnen omkranses av stupbratte fjellsider.

Store deler av Frafjordelva ligger nå i Frafjordheiane landskapsvernområde som ble opprettet i 2003. I beskrivelsen av dette fremheves det at både Espedalselva og Frafjordelva, med sin svært varierte vassdragsnatur, er varig vernet i Verneplan for vassdrag. Formålet med landskapsverne er direkte knyttet mot vann og vassdrag. 

Fotosider:

030-1_Frafjordelva_elveløp_fotoside.pdf

030-1_Frafjordelva_elvemøte_fotoside.pdf

030-1_Frafjordelva_Måna_fotoside.pdf

030-1_Frafjordelva_nedre_del_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommuner: Gjesdal, Forsand
Vernetidspkt: 1993 (Verneplan IV)
Areal:  162 km² 
Største vann: Lauvvatnet 1,2 km²: 505 moh.
Høydenivå: 1118-0 moh.