Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 25.08.2023

Om den økonomiske reguleringen

I Norge er det rundt 100 nettselskaper som transporterer strøm fra kraftverk til sluttkunde. Nettselskapene er naturlige monopoler og det er derfor nødvendig at vi regulerer inntekten deres. Vi gjør dette ved å fastsette en årlig tillatt inntekt. Vårt mandat er at den økonomiske reguleringen skal bidra til en effektiv drift, utvikling og utnyttelse av strømnettet.

Bransjen får i sum dekket sine kostnader i tillegg til en rimelig avkastning på investert kapital.  Dette er derimot ikke tilfellet for de enkelte nettselskapene, siden inntektsrammen avhenger av hvor kostnadseffektivt nettselskapet drifter, utvikler og utnytter sitt strømnett.

Tillatt inntekt

Vi beregner årlig en tillatt inntekt for hvert nettselskap. Den tillatte inntekten avgjør hvor mye tariffinntekter nettselskapet kan hente fra kundene. Tillatt inntekt består i hovedsak av en inntektsramme fastsatt av oss, men også av andre kostnader som eiendomsskatt, FoU-kostnader og kostnader til overliggende nett.

Inntektsrammen

Inntektsrammen beregner vi årlig for hvert selskap. Denne er satt sammen av kostnadsgrunnlaget og kostnadsnormen:

  • Kostnadsgrunnlaget er basert på selskapets faktiske kostnader. I beregningen av inntektsramme blir denne delen tillagt en vekt på 30 %.
  • Kostnadsnormen gjenspeiler kostnadene til et virtuelt selskap som utfører de samme oppgavene som det aktuelle nettselskapet, men som kan anses å være gjennomsnittlig effektivt. Kostnadsnormen viser altså hva kostnadene til det aktuelle nettselskapet burde ha vært, gitt at nettselskapet driftet, utviklet og utnyttet sitt strømnett gjennomsnittlig effektivt. I beregningen av inntektsramme blir denne delen tillagt en vekt på 70 %.

Effektive selskaper får høyest avkastning

Selskaper som er mer kostnadseffektive i sin ressursbruk enn gjennomsnittet vil få en kostnadsnorm som er høyere enn kostnadsgrunnlaget, og dermed en høyere avkastning. Motsatt vil selskaper som er mindre effektive enn gjennomsnittet sitte igjen med en lavere avkastning.