Publisert 03.10.2022

Anskaffelse av administrative tjenester og eiendomstjenester til nettvirksomheten

Alle nettselskaper må følge det alminnelige anskaffelsesregelverket i anskaffelsesloven og forsyningsforskriften.

I dette regelverket finnes det noen unntak. Et praktisk viktig unntak er nettselskapets anledning til å foreta direkteanskaffelser fra foretak i samme gruppe der minst 80 % av den gruppeinterne leverandørens gjennomsnittlige omsetning skriver seg fra leveranser til nettselskapet eller andre foretak i gruppen («80 %-unntaket»).

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 2-8 syvende ledd setter dette «80 %-unntaket» ut av spill for nettvirksomheten i et nettselskap. Denne bestemmelsen trådte i kraft den 1. juli 2016. Etter denne datoen omfattes nettvirksomheten av konkurranseplikten og det alminnelige anskaffelsesregelverket også der nettselskapet tidligere kunne anvende «80 % unntaket». Denne særregelen i forskrift om kontroll av nettvirksomhet innebærer dermed en utvidet konkurranseplikt for nettvirksomheten.

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet inneholder et unntak fra den utvidede konkurranseplikten for anskaffelser av «administrative tjenester» og «eiendomstjenester» til nettvirksomheten. Dette følger av forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 2-8 åttende ledd første punktum, som oppstiller et unntak fra syvende ledd.

Her er det viktig å være oppmerksom på følgende:

Unntaket for «administrative tjenester» og «eiendomstjenester» er ikke et unntak fra alt regelverk om anskaffelser.

Det er kun et unntak fra den utvidede konkurranseplikten etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Nettselskapet skal fremdeles overholde kravene i det alminnelige anskaffelsesregelverket, også ved anskaffelse av «administrative tjenester» eller «eiendomstjenester».

Nettselskapet kan derfor ikke uten videre foreta en konsernintern direkteanskaffelse, selv om det dreier seg om «administrative tjenester» eller «eiendomstjenester». Nettselskapet kan bare foreta direkteanskaffelse av «administrative tjenester» og «eiendomstjenester» dersom også kriteriene for relevante unntak etter det alminnelige anskaffelsesregelverket er oppfylt. Et slikt relevant unntak kan være det såkalte «80 %-unntaket».

Kriteriene for anvendelse av «80 %-unntaket» følger av forsyningsforskriften § 3-5. RME har ikke myndighet til å føre tilsyn med og håndheve brudd på dette regelverket i seg selv. Vi gjør allikevel oppmerksom på at alle nettselskaper må sette seg inn i og overholde alt relevant regelverk, inkludert det alminnelige anskaffelsesregelverket. Dette gjelder også kriteriene for «80 %-unntaket», der dette er relevant. Pliktene for nettselskapet etter det alminnelige anskaffelsesregelverket og annet relevant regelverk kommer i tillegg til nettselskapets plikter etter energiloven, forskrift om kontroll av nettvirksomhet og andre relevante forskrifter på RMEs myndighetsområde.