Publisert 09.05.2014 , sist oppdatert 14.05.2024

Referanserenten

RME regulerer nettselskapene slik at selskapene samlet skal oppnå en avkastning tilsvarende referanserenten over tid. Modellen for referanserenten er fastsatt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. 

Referanserente for 2023 til bruk i vedtak om inntektsramme 2023

Referanserente for 2023 er 8,36 %. Beregningen er basert på følgende observasjoner:

 • KPI for 2022 og 2023 er henholdsvis 5,8 % og 5,5 %. Prognoser på KPI for 2024 og 2025 er på henholdsvis 4,5 % og 2,5 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for disse årene er 4,58 %.
 • Swaprente er på 3,8 %.
 • Kredittpremien er på 1,2 %.  

Estimert referanserente for 2024 til bruk i varsel om inntektsramme 2024 (per oktober 2023)

Vi har estimert referanserente for 2024 til 8,16 % per oktober 2023. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

 • Prognoser på KPI for 2023, 2024, 2025 og 2026 på henholdsvis 5,8 %, 4,0 %, 2,6 % og 2,3 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for disse årene er 3,67 %.
 • Estimat på swaprente (anslag for 2024) på 4,27 %.
 • Estimat på kredittpremie (basert på siste tilgjengelige observasjon fra oktober 2023) på 1,18 %.  

Oppdatert estimat på referanserente for 2024 (per mars 2024)

Vi har estimert referanserente for 2024 til 7,53 % per mars 2024. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

 • Gjennomsnittlig inflasjon for årene 2023-2026 på 3,6 %.
  • KPI for 2023 på 5,5 %.
  • Prognoser på KPI  for 2024, 2025 og 2026 på henholdsvis 4,5 %, 2,6 % og 2,3 %.
 • Estimat på swaprente (anslag for 2024) på 3,25 %.
 • Estimat på kredittpremie (basert på siste tilgjengelige observasjon fra 2023) på 1,20 %.

Rentemodellen

RME skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en referanserente som fremkommer ved:

r = (1 - G) x (Rf + Infl + βe x MP)/(1 - s) + G x (Swap + KP)

Faste parametre:

G: Fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent

Rf: Fast nøytral realrente fastsatt til 1,5 prosent

βe: Egenkapitalbeta fastsatt til 0,875

MP: Fast markedspremie fastsatt til 5 prosent

s: Skattesats lik gjeldende skattesats for nettselskaper

Variable parametre:

Infl: Årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes faktiske inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall publisert av SSB. Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null

Swap: Årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente

KP: Årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av spreaden mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter for kraftselskap med god kredittkvalitet

De variable parametrene estimeres i forkant av hvert år i forbindelse med at inntektsrammene varsles, og fastsettes endelig når året er omme og de faktiske størrelsene er kjent. Parametrene fastsettes til vedtak om inntektsramme.

Estimerte referanserenter

2024: 7,53 % (estimat per mai 2024)

Historisk referanserente

2023: 8,36 %

2022: 7,47 %

2021: 5,37 %

2020: 5,15 %

2019: 5,69 %

2018: 6,10 %

2017: 6,12 %

2016: 6,32 %

2015: 6,32 %

2014: 6,61 %

2013: 6,9 %

2012: 4,2 %

2011: 5,31 %

2010: 5,62 %

2009: 6,19 %

2008: 7,44 %

2007: 7,83 %