Publisert 20.03.2009 , sist oppdatert 16.06.2021

KILE – kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi

Den økonomiske reguleringen gir nettselskapene motivasjon til å holde et lavt kostnadsnivå. Vi ønsker likevel ikke at dette skal gå på bekostning av leveringspåliteligheten. KILE-ordningen er ment å gi nettselskapene insentiver til å tilby samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet.

Formålet med KILE-ordningen er å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet. KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger. Insentivene i KILE-ordningen blir gitt i form av en inntektsreduksjon, slik at overskuddet i nettselskapene blir redusert når det oppstår avbrudd.

Hvordan beregnes KILE?

Hver gang det oppstår et avbrudd i strømforsyningen blir det beregnet et KILE-beløp som representerer nettkundenes ulempe ved avbruddet. Vi beregner KILE for ulike kundegrupper:

  • Jordbruk
  • Husholdning
  • Industri
  • Handel og tjenester
  • Offentlig virksomhet
  • Industri med el-drevne prosesser

KILE beregnes ut fra individuelle kostnadsfunksjoner for hver kundegruppe. Disse er basert på de ulike kundegruppenes betalingsvilje for å unngå avbrudd. Funksjonene tar hensyn til varigheten av avbruddet, tidspunkt for når avbruddet inntreffer (måned, ukedag, klokkeslett) og om avbruddet var varslet på forhånd eller ikke.

Hvordan inngår KILE i selskapenes inntektsrammer?

KILE inngår i selskapets inntektsramme som en del av selskapets kostnadsgrunnlag og normkostnad på samme måte som andre kostnader. Faktisk KILE i et gitt år kommer til fratrekk i selskapets inntektsramme, slik at selskapets tillatte inntekt reduseres som følge av avbrudd.

Hvor er KILE-ordningen hjemlet?

Reguleres i forskrift om kontroll av nettvirksomhet kapittel 9. Leveringskvalitet reguleres i egen forskrift: forskrift om leveringskvalitet.