Publisert 03.12.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2020 - varsel

RME varsler inntektsrammer for 2020. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 mrd. kr. Dette er en økning på ni prosent sammenlignet med varsel for 2019. 31. januar 2020 varslet vi også inntektsramme for Statnett SF på 7,7 milliarder kroner.

Oppdatering 12.12.19: Vi er gjort oppmerksom på at enkelte selskaper har fått feil verdier for installert småkraftytelse. Vi tar kontakt med selskapene som får endret sin inntektsramme på grunn av dette. Det er snakk om små endringer, og vil bli rettet opp før vi fatter vedtak om inntektsrammer. Du kan finne et oppdatert datagrunnlag (csv-fil) i høyremenyen.

Beregningen er basert på følgende forutsetninger:

  • Referanserente: 5,47 %
  • Referansepris på kraft: 391,8 kr/MWh
  • KPI2017/2019: 1,041 (til justering av KILE-kostnad)
  • KPI-lønn2017/2019: 1,071 (til justering av D&V-kostnad)

Bransjens faktiske kostnader i 2018 var 268 millioner kroner lavere enn det som ble lagt til grunn ved vedtak om inntektsrammer for 2018. Dette beløpet, ilagt renter, blir trukket fra inntektsrammen i 2020.

Mer informasjon om varsel om inntektsrammer for 2020

Under «Relevant informasjon» finnes infoskriv som beskriver prosessen med beregning av kostnadsnorm og inntektsrammer, og en veiledning som beskriver hvilke data vi henter fra eRapp og hvordan disse brukes. I tillegg publiserer vi data og resultater fra de sammenlignende analysene, og aggregerte verdier fra TEK.

Dere kan laste ned R-scriptet med koden som er brukt i beregning av inntektsrammer for 2020 fra høyremenyen som en komprimert fil (zip). Vi bruker programmeringsspråket R. Mer informasjon om beregning av inntektsrammer i R finner dere her.

Frist for merknader: 15. februar 2020

Merknader til dette varslet merkes 201911456 og sendes til oss på rme@nve.no innen 15. februar 2020.

Vedtak om inntektsrammer for 2020

Vi vil fastsette vedtak om inntektsramme for 2020 i februar 2021. Vedtaket vil skille seg fra varselet da vi oppdaterer verdier for referanserente, referansepris på kraft og inflasjon. Vi korrigerer i tillegg feil vi eventuelt er blitt kjent med i forkant av vedtaket. Dette kan også gjøre at vedtaket blir noe forskjellig fra inntektsrammen vi nå har varslet.

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2020

Endret kalibreringsgrunnlag

Vi har endret grunnlaget vi kalibrerer kostnadsnormene med. Vi sendte foreslåtte endringer på høring i juni i år (høringsdokument 6/2019). I RME-rapport 1/2019 konkluderte vi at kalibreringsgrunnlaget skal være avkastningsgrunnlag for både egenfinansiert kapital og anlegg finansiert med anleggsbidrag.

Som følge av endret kalibreringsgrunnlag, har vi også besluttet å avslutte særbehandling av Hammerfest Energi Nett sine anlegg. Siden 2010 har enkelte av Hammerfest Energi Nett AS sine anlegg på Melkøya blitt holdt utenfor DEA-analysene i regionalt distribusjonsnettet. Dette gjelder andelen av anleggene som ble finansiert med anleggsbidrag. I vårt vedtak (20071455-17 fra 10. mars 2010) skriver vi at denne behandlingen skal vare hele levetiden til anleggene eller «til reguleringen endres på en eller annen måte slik at dette ikke anses som nødvendig». Med endret kalibrering anser vi det som ikke nødvendig å fortsette behandlingen.

Oppdaterte beregninger av inntektsramme 2018

I 2018 vedtok vi endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet som gjaldt omgjøring av enkeltvedtak om inntektsramme ved feil i datagrunnlaget. Denne sier at vedtak om inntektsramme kan endres, også til ugunst for den vedtaket retter seg mot, og at dette skal gjøres i form av korreksjon i enkeltvedtak om inntektsramme senest det andre påfølgende inntektsrammeåret.

Vi har derfor gjort en ny beregning av inntektsrammen for 2018, basert på et oppdatert datagrunnlag. Differansen mellom den vedtatte inntektsrammen for 2018 og den oppdaterte inntektsrammen for 2018 er lagt til eller trukket fra inntektsrammen for 2020.

Statnett sin kostnadsnorm for 2020

For Statnett sitt varsel, har vi vurdert om resultatene fra den internasjonale benchmarkingen av Statnett i NVE ekstern rapport 62/2019 gir grunnlag for å fastsette kostnadsnormen for 2020 på annen måte enn i tidligere år. Vi mener det er sannsynlig at Statnett i 2017 var mindre kostnadseffektive enn et gjennomsnittlig effektivt norsk nettselskap har vært over tid, selv når det er tatt hensyn til usikkerhetene i slike analyser. Vi har likevel kommet til at kostnadsnormen for 2020 fastsettes etter samme metode som tidligere. Dette skyldes blant annet at kostnadene i 2018, som er grunnlaget for inntektsrammene for 2020, er lavere enn i 2017, og at vi har brukt samme metode i alle år, også i de årene hvor internasjonal benchmarking tilsa at Statnetts kostnadseffektivitet har vært høyere enn gjennomsnittet av norske nettselskaper.