Publisert 16.02.2021 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsramme 2020 - vedtak

RME har vedtatt inntektsramme på 17,2 milliarder kroner for alle nettselskaper (eks. Statnett). Dette er 2 milliarder kroner lavere enn hva vi varslet i desember 2019, og henger sammen med at kraftprisen for 2020 ble vesentlig lavere enn estimert. RME har også vedtatt inntektsramme for Statnett på 6,9 milliarder kroner for 2020. 

Beregningen er basert på følgende forutsetninger: 

  • Referanserente: 5,15 %
  • KPI2020/2018: 112,2/108,4 = 1,035
  • KPI-lønn2020/2018: 115,1/108,8 = 1,058
  • Referansepris på kraft: 121,72 kr/MWh (NO1), 121,65 kr/MWh (NO2), 120,43 kr/MWh (NO3), 114,60 kr/MWh (NO4), 120,44 kr/MWh (NO5)

Endring i inntektsramme for 2020 mellom varsel og vedtak

Vi har endret hvordan USLA inngår i inntektsrammeberegningen fra varsel til vedtak om inntektsramme for 2020 (les mer om dette nederst på denne siden). I tillegg er økonomiske og tekniske data endret for enkelte selskaper som følge av regnskapskontroll, tilsyn, og andre tilbakemeldinger. Ellers har vi brukt samme beregningsmetode som ved varsel om inntektsrammer for 2020. 

Inntektsrammene ble varslet i desember 2019. Da benyttet vi estimater for kraftpris, inflasjon og referanserente i beregningen. Kraftprisen for 2020 ble estimert ut fra markedets forventede kraftpriser, og faktisk kraftpris for 2020 ble vesentlig lavere enn dette. Referanserenta ble også noe lavere enn estimert. 

Mer informasjon om vedtak om inntektsrammer for 2020

Vi har publisert all relevant informasjon i høyremenyen på denne siden.

Frist for å klage på vedtaket

Vi gjør oppmerksom på at klagefristen er tre uker etter at selskapet mottok underretning om vedtak om inntektsramme for 2020.

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2020

Oppdaterte beregninger av inntektsramme 2018

I 2018 vedtok vi endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet som gjaldt omgjøring av enkeltvedtak om inntektsramme ved feil i datagrunnlaget. Dette innebærer at vedtak om inntektsramme kan endres, også til ugunst for den vedtaket retter seg mot. Endringen skal gjøres i form av korreksjon i enkeltvedtak om inntektsramme senest det andre påfølgende inntektsrammeåret.

Vi har derfor gjort en ny beregning av inntektsrammen for 2018, basert på et oppdatert datagrunnlag. Differansen mellom den vedtatte inntektsrammen for 2018 og den oppdaterte inntektsrammen for 2018 er lagt til eller trukket fra inntektsrammen for 2020.

USLA inngår ikke lenger i kostnadsgrunnlaget

Fra og med inntektsrammen for 2020 skal ikke lenger USLA påvirke selskapenes inntektsrammer (ref. RME-rapport 1/2019). Det vil si at vi holder USLA utenfor kostnadsgrunnlaget og utenfor totalkostnaden som inngår i de sammenlignende analysene. USLA er derimot inkludert i grunnlagsdata som en egen kolonne. Dette er kun av regneteknisk betydning: USLA-beløpet ligger alt inne i posten «DV uten lønn» (OPEXxS), og må derfor trekkes fra der når vi skal beregne kostnadsgrunnlag. Merk at dette ikke ble gjort ved varsel om inntektsramme for 2020, men at det nå er tatt hensyn til i vedtatt inntektsramme for 2020.